Acidos, Metabolisk

Uppdaterad
2018-08-15
ICD-10
E87.2 (metabolisk acidos)
Synonymer
Metabol acidos 
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Acidosis metabolica
Engelska
Metabolic acidosis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Definieras som arteriellt pH <7,35 som uppkommit p.g.a. ökad mängd metaboliska syror i kroppen. Det betyder en minskning av p-bikarbonat (HCO3-) och/eller en markant ökning i s-anjongap (AG). Metabolisk acidos med normalt AG kallas för hyperkloremisk metabolisk acidos. Metabolisk acidos kan vara en ren syra-basbalansrubbning eller en del av en blandad syra-basbalansrubbning

Beräkning av Anjongap (AG)
BeräkningAG = [K+] + [Na+] – [Cl] – [HCO3-]
Normalt anjongap6–12 mmol/l

Epidemiologi

Vanligare bland patienter med DM typ 1 och personer med njursvikt

Etiologi

Ökat anjongap (> 12 mmol/l): Diabetesketoacidos (DKA), alkoholketoacidos, njursvikt (ökat urat, reducerad utsöndring av H+), laktatacidos (chock, infektion, hypoxi, leversvikt), svält, intag av etylenglykol, salicylater, metanol, 5-oxoprolin (toxiska nivåer kan uppstå vid kronisk intag av paracetamol), paraldehyd, fenformin, metformin, järn, isoniazid, vätesulfid, kolmonoxid, toluen
Normalt anjongap (6–12 mmol/l):
  • Förlust av HCO3- i GI-kanalen: Diarré, stomier, galldränage, fistlar, kloridinnehållande anjonbytarhartser, kirurgisk urinavledning av tarmen
  • Förlust av HCO3- i njurarna: Renal tubulär acidos (RTA), interstitiell njursjukdom, karbanhydrashämmare, hypoaldosteronism, kaliumsparande diuretika
  • Andra orsaker: TPN (tillsats av syra), elementärt svavel, väteklorid (HCl), ammoniumklorid, acetazolamid (Diamox), Mb Addison

Etiologi
Ökad produktion av endogena organiska syror (H+-joner)Hypoperfusion, hjärtstopp, diabetesketoacidos (DKA)
Nedsatt sekretion (via njurarna) av organiska syrorNjursvikt
Nedsatt endogen produktion av eller ökad utsöndring av HCO3-Förlust av alkali (HCO3-)  genom pancreassekret, galla, galldränage, tunntarmsfistel, diarré
IntoxikationE.g. metanol, etylenglykol

Anpassad med modifiering från referens nr 2
Minnesregler för Orsaker till Metabol Acidos med ökat AG
GOLD MARKMUDPILES CAT
G glykoler (etylenglykol och propylenglykol)
O oxoprolin, en metabolit av paracetamol
L L-laktat – ansvarig för laktacidos
D D-laktat
M metanol
A ASA (salicylat)
R renal failure (njursvikt)
K ketoacidos – svält, alkohol och diabetisk
M – metanol
U – uremi
Ddiabetisk ketoacidos
Pparaldehyd
I – isoniazid, iron (järn), ibuprofen, indometacin
Llaktacidos
E – etylenglykol
Ssalicylater
C– cyanid och kolmonoxid
A– alkoholketoacidos
Ttoluen

Patogenes

Normalt anjongap: HCO3 försvinner eller blir utspädd och en anjon genereras inte. Elektroneutralitet bevaras då genom en motsvarande ökning av s-kloridkoncentration, således  hyperkloremisk metabolisk acidos. Uppstår oftast vid förlust av HCO3- i GI-kanalen och njurarna
Ökat anjongap: Uppstår då en organisk syra förbrukar HCO3- och anjonen som produceras blir ofta kvar i extracelluläravätskan och serum. S-kloridkoncentrationen ökar inte

Predisponerande Faktorer

Nedsatt njurfunktion, diabetes mellitus (DM), läkemedelsintag, diarré, hypoxi

Differentialdiagnoser

Respiratorisk acidos, blandade syra-basbalansrubbningar

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

De kliniska manifestationerna beror på underliggande orsak

Symtom

Mild acidos kan vara asymtomatisk. Eventuellt förekommer illamående och kräkningar

Tecken

Kussmaul-andning: Långsam och onormalt djup inandning följt av en kort och snabb utandning. Uppstår vid pH < 7,2 och HCO3- < 10 mEq/l. 
Tecken på låg cirkulerande blodvolym: Ses vid pH < 7,2 och HCO3- < 10 mEq/l
Tecken till chock: Kan ses vid allvarlig acidos. Uppstår genom negativ effekt på myokardiets kontraktilitet och nedsatt perifert vaskulärt svar på katekolaminer

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen får med hjälp av arteriell blodgas (ABG) – pH < 7,35, lågt CO2, lågt HCO3-. Blandformer är vanliga

Blodprover

Aktuella prover: Syra-basstatus (ABG), elektrolytstatus, urea, osmolalitet, leverstatus, b-glukos (förhöjt vid DKA), b-ketoner (förhöjt vid DKA), laktat (förhöjt vid DKA), salicylater (vid misstanke om salicylatförgiftning). Ta etanol, metanol och etylenglykol i oklara fall
Arteriell blodgas (ABG): pH < 7,35, lågt CO2 (normalt initialt), lågt basöverskott, normalt pO2

Urinprover

U-Calciumoxalatkristaller (vid misstanke om etylenglykolintoxikation). U-ketoner (förhöjt vid DKA)

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Sjukhusinläggning. Kontakta Giftinformationscentralen vid behov

Behandlingsöversikt

Behandla underliggande sjukdom. Eventuell korrigering av acidosen med HCO3-
Referenser
1. Kaw D. Assessment of metabolic acidosis. BMJ Best Practice. aug 2015 [Hämtat 28 jan 2016]
2. Mehta, A., Emmett, J. and Emmett, M. (2008). GOLD MARK: an anion gap mnemonic for the 21st century. The Lancet, 372(9642), p.892.