Angioödem, Hereditärt

Uppdaterad
2018-08-02
ICD-10
D84.1 (defekter i komplementsystemet)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Hereditary angioedema (HAE)
Beräknad läsningstid: 3 min

BAKGRUND

Definition

Hereditärt Angioödem (HAE) är en autosomalt dominant sjukdom orsakad av låga nivåer av plasmaproteinet C1-inhibitor (C1-INH)

Epidemiologi

Mycket sällsynt autosomalt ärftligt tillstånd, < 1 % av patienter med angioödem har HAE

Etiologi

C1-inhibitordefekt (C1-INH-defekt) som beror på brist på eller dåligt fungerande C1-esterashämmare (C1-INH). Vanligen autosomalt dominant

Patogenes

Vid C1-INH-defekt bildas olika vasoaktiva kininer, framför allt bradykinin, som framkallar angioödem. C1-INH hämmar även även delar i kontaktsystemet som faktor XII. Det finns 3 varianter av HAE (se tabell nedan)

Typer av HAE
Typ 1 Typ 2 Typ 3
– Utgör mellan 80 och 85 %
– Låg C1-INH- nivå
– Låg C4-nivå
– Normal C1q-nivå
– Normal eller förhöjd C1-INH-nivå som är dysfunktionell
– Låg C4-nivå
– Normal C1q-nivå
– Normal C1-INH nivå
– Normal C1-INH funktionsanalys
– Normal C4- och C1q-nivå
– Faktor XII mutation kan förekomma
– Den kliniska bilden liknar den vid HAE I och II

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Ofta debut i barndomen eller tonåren. Tillståndet kännetecknas av recidiverande självbegränsande anfall som kan involvera huden, den subkutana vävnaden, larynxområdet eller GI-kanalen

Symtom

Svullnader i hud, ansiktet och slemhinnor (ibland larynx). Ibland kan ödemet föregås (prodromalt) av erytem och ibland erythema marginatum. Klåda och urtikaria förknippas inte med HAE. Patienterna har ofta buksmärta i samband med attackerna som kan förekomma utan andra symtom eller med kräkningar och diarré. Attackerna kan e.g. utlösas av  trauma, infektioner, psykisk stress, östrogen och ACE-hämmare. Larynxreaktioner kan utlösas av e.g. tandläkarebehandling och tonsillektomi

Tecken

Uppenbara, icke-inflammatoriska svullnader av hud och slemhinnor. Vissa patienter med svåra ödem kan utveckla tensionsvesiklar eller bullae. Butstatus kan avslöja tecken till akut buk eller obstruktion. Ascites är ofta förekommande vid massiva ödem i submucosa i mag-tarmkanalen. Glossala, pharyngeala, eller laryngeala ödem kan orsaka andningssvårigheter
Lokalisation: Omfattar ansikte, händer, armar, ben, könsorgan och skinkor. Ödemet kan dock förekomma subkutant på alla platser. Typ 3 HAE-patienter har oftare fler ansiktsattacker
Duration: Varar ofta > 1 dygn, oftast cirka 2-3 dagar, men kan vara uppemot 5 dagar 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Dysfunktionell och/eller låg C1-INH- och/eller C4-nivå ställer diagnosen

Blodprover

Lågt C1-INH-värden (C1-esterashämmare) eller sänkt funktion av C1-INH som påvisas med funktionsanalys (referenslaboratorium). Patienten får ej ha östrogenbehandling
◊ Komplementfaktor 4 (C4): C4 är alltid lågt under anfallen och även mellan anfallen men några procent kan ha normalt C4 mellan anfall. Ett normalt C4 under anfall utesluter med stor sannolikhet hereditärt angioödem

Radiologi

DT-buk kan visa ödem i tarmväggen och ascites

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas på akutmottagning eller vårdcentral vid lindriga symtom

Behandlingsöversikt

Antiallergisk behandling med adrenalin, kortison och antihistamin har i allmänhet ingen eller bara liten effekt på detta tillstånd. Tillståndet handläggs på annat sätt än ”vanligt angioödem”. Se tabell nedan för akut behandling av HAE. Patienten kan remitteras till en särskild mottagning som finns på Hudkliniken, Karolinska Solna

Från Hulting, J. upp., (2015). Hereditärt angioödem (HAE) . I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting
Akut Behandling av HAE
1 Vid akut livshotande larynxödem akut intubation/trakeotomi
2 Tranexamsyra (Cyklokapron) 100 mg/ml, 10 ml under 10 min i.v. rekommenderas som profylax mot och behandling av anfall för de patienter som svarat på annan behandling
3 Ikatibant (Firazyr) 30 mg, 3 ml s.c. x 1-3. Blockerar bradykinin 2-receptorn och har symtomlindrande effekt. Behandlingen kan ibland behövas upprepas. Ikatibant är ännu inte dokumenterat för barn
4 I svåra fall ges C1-INH-koncentrat (Berinert) långsamt i.v. Licenspreparat C1-inhibitor Berinert P finns på apoteket Scheele.
Dosering: 20 E/kg kroppsvikt (ofta räcker 500-1000 E om om behandlingen sätts in i tid) 1000-2000 enheter (20-40 ml) beroende på allvarlighetsgrad, långsamt iv. Effekt efter 0,5–3 timmar (snabbare effekt i mukosan än i huden) och varar 3-5 dygn. Behandlingen upprepas vb. Patienter med återkommande svåra angioödem är ibland själva utrustade med C1-INH-koncentrat
5 Conestat alfa (Ruconest) är ett rekombinant C1-inhibitorpreparat utvunnet från mjölk från transgena kaniner. Dosering 50 E/kg kroppsvikt upp till 84 kg, över 84 kg 4200 E. Ingen dokumentation för barn
6 Färskfrusen plasma (innehåller ca 1 enhet C1-INH/ml) bör undvikas, om det finns annan behandling tillgänglig, eftersom det finns risk för förvärring av HAE-attacken i 10 % av fallen
Referenser
1. Hulting, J. upp., (2015). Hereditärt angioödem (HAE) . I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting 
2. Emedicine.medscape.com, (2015). Hereditary Angioedema: Practice Essentials, Background, Pathophysiology
3. Zuraw BL, Busse PJ, White M, et al. Nanofiltered C1 inhibitor for treatment of hereditary angioedema. N Engl J Med 2010; 363: 513-22. [NEJM-länk]
4. Cicardi M, Levy RJ, McNeil DM, et al. Ecallantide for the treatment of acute attacks in hereditary angioedema. N Engl J Med 2010; 363: 523-31. [NEJM-länk]
5. Cicardi M, Banerji A, Bracho F, et al. Icatibant, a new bradykinin-receptor antagonist, in hereditary angioedema. N Engl J Med 2010; 363: 532-41. [NEJM-länk]
6. Cole SW, Lundquist LM. Icatibant for the treatment of hereditary angioedema. Ann Pharmacother 2013; 47(1): 49-55. pmid:23249729 [PubMed-länk]
7. Socialstyrelsen.se, (2015). Hereditärt angioödem. [Länk]