Diarré, Antibiotikaassocierad

Uppdaterad
2018-11-19
ICD-10
A04.7 (enterokolit orsakad av Clostridium difficile)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Antibiotic associated diarrhea (AAD)
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Antibiotikaassocierad diarré (AAD) är diarré och buksmärtor i anslutning till antibiotikabehandling. AAD uppstår p.g.a. en obalans i colons bakterieflora. Kliniskt signifikant AAD är 3 grötiga eller vattniga avföringar per dag. Diarrén kan uppstå från inom några timmar upp till 2 månader efter intag

Epidemiologi

Diarré är en vanlig biverkning av antibiotikabehandling. Incidensen varierar mellan 5-25 %. AAD är vanligen orsakad av Clostridium difficile

Etiologi och Patogenes

Kolhydrater: Förändring i floran ändrar kolhydratmetabolism och leder till minskad metabolism av kolhydrater och osmotisk diarré som följd
Gallsyror: Minskad nedbrytning av primära gallsyror leder till minskad absorption av kortkedjiga fettsyror som ytterligare spär på den osmotiska diarrén
Infektion: Vanligaste orsaken. Lägre koncentrationer av fekala anaerober minskar kolonisationsmotståndet vilket leder till överväxt av potentiellt patogena organismer. Nästan 25 % av AAD-fall orsakas av Clostridium difficile vilket är den vanligaste identifierade och behandlingsbara patogenen. Andra patogener inkluderar Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Klebsiella oxytoca, Candida och Salmonella
Läkemedelsreaktion: Allergiska eller toxiska effekter av antibiotikan på tarmslemhinnan samt farmakologisk effekt av antibiotikan på tarmmotilitet är andra mekanismer

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

De kliniska manifestationerna kan variera från lindrig diarré och colit till fulminant pseudomembranös colit (PMC) med allmänpåverkan, buksmärtor, hög feber och blodig diarré. C. difficile-diarré är associerat med täta lösa avföringar med slem. Synligt blod är ovanligt i lindriga fall

UTREDNING OCH DIAGNOS

Blodprover

Blodstatus, elektrolytstatus och CRP vid allmänpåverkan eller svåra diarréer

Faecesprover

Toxin: Faecesprov för direktpåvisning av C. difficile toxin
Odling: Tas rutin faecesodling samt odling och toxinbestämning av C. difficile-stam

Radiologi

DT buk eller buköversikt (BÖS): Kan vara indicerat vid allmänpåverkan, buksmärtor och feber. Fråga efter toxisk colondilatation

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller sjukhus. Sjukhusinläggning vid uttalade symtom (buksmärta, feber, dehydrering)

Behandlingsöversikt

Lindriga symtom: Utsättning av antibiotika och ge vätska (e.g. Ringer-Acetat)
Mer uttalade symtom: Metronidazol (Flagyl) p.o. 400 mg x 3 i 10 dagar
Terapisvikt: Vankomycin (Vancomycin) 125 mg x 4 i 10 dagar
Eventuella ytterligare recidiv: Kontakta infektionsläkare. Undvik behandling med motilitetshämmande läkemedel (loperamid)
Referenser
1. Ayyagari A, Agarwal J, Garg A. Antibiotic associated diarrhoea: infectious causes. Indian J Med Microbiol. 2003;21(1):6-11.
2. Hulting, J. upp., (2015). Diarré - antibiotikaassocierad. I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting