Hyperglykemi

Uppdaterad
2018-08-12
ICD-10
R73.9 (hyperglykemi, ospecificerad)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hyperglycaemia
Engelska
Hyperglycaemia, hyperglycemia
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Hyperglykemi kan definieras som p-glukos mellan 6-7 mmol/l (venöst). Denna översikt handlar inte enbart om diabetes mellitus utan om generell hyperglykemi. För DM se enskild översikt 
  • Förhöjt fasteglukos (FFG): Fasteglukos 6,1-6,9 mmol/L (venöst)
  • Nedsatt glukostolerans (NGT): 2 timmar efter oralt glukostoleranstest (OGTT) med 75 gram glukos noteras p-glukos 7,8-11,0 mmol/L (venöst)

Etiologi

Diabetes: Diabetes mellitus typ 1 och 2, MODY (maturity onset diabetes of the young), graviditetsdiabetes
Hormonella sjukdomar: Cushing-syndrom, hypertyreos, akromegali (leder även till DM), PCO-syndrom
Pancreassjukdomar: Pancreatit, pancreascancer, trauma, infektion, kirurgi, glukagonom, cystisk fibros, hemochromatos
Vissa läkemedel/droger: Kortikosteroider, oktreotid (Oktreotid, Sandostatin), betablockerare, adrenlin, tiaziddiuretika, niacin, amfetamin, olanzapin (Olanzapin, Zyprexa), duloxetin (Cymbalta)
Akut fysiologisk stress: Slaganfall, hjärtinfarkt, sepsis


KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Tillfällig hyperglykemi är ofta benign och asymtomatisk. B-glukosnivån kan stiga långt över det normala under en längre utan att ge några bestående effekter eller symptom. Vid misstänkt diabetes mellitus bör man hur snabbt symtomen utvecklats, bedöma svårighetsgraden, allmänpåverkan, medvetandesänkning samt andra allmänsymtom (sjukdomskänsla/trötthet/viktnedgång). Tänk på diabetesketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt tillstånd

UTREDNING OCH DIAGNOS

Prover

P-Glukos, HbA1c, blodstatus, elektrolytstatus, CRP, testremsa, eventuellt b-ketoner och arteriell blodgas (ABG).  Svältketonuri uppstår av fasta/svält under minst 1-2 dygn och kan drabba både diabetiker och icke diabetiker

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller sjukhus. Gravid kvinnor bör skötas av specialist. Vid diabetes mellitus:
  • Poliklinisk handläggning: Opåverkad patient med blodketoner ≤1 mmol/l och med p-glukos ≤20-25 mmol/l. Utredning för DM på vårdcentral vid slumpmässigt p-glukos (ej fastevärde) >11,1 mmol/l
  • Inläggning:
    • Misstänkt nydebuterad diabetes mellitus typ 1
    • P-glukos >20-25 mmol/l, intorkning, njurpåverkan, kaliumrubbningar, infektion, ketonemi stöder
    • Diabetesketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt tillstånd

Behandlingsöversikt

Allmänt: Beror på underliggande sjukdom samt allmäntillstånd. Tillfällig hyperglykemi behandlas ej. Om patienten kan handläggas via vårdcentral ge kostråd och rekommendera minskat intag av snabba kolhydrater och ökat vätskeintag 2-3 l/dygn
Insulinbehandling (enligt tabell nedan): Doserna kan höjas eller sänkas beroende på omständligheterna och blodsockrets utveckling. Patienter med insulinresistens p.g.a. bukfettma, kortisonbehandling, infektion, feber, immobilisering, nyligen genomgången operation behöver de högre doserna. Tänk på att högt blodsocker i sig ökar insulinresistensen

Anpassad med modifiering från referens nr 1
 Akut Behandling av Diabetes Mellitus
VätskaOral hydrering i första hand eller NaCl/Ringeracetat i.v. i andra hand vid normal ABG eller lätt acidos (pH <7,3)
InsulinSnabbinsulin enligt tabellen nedan eller enligt lokala rutiner. Observera att insulin sänker kalium
Glukoskontroll– Nytt blodsocker tidigast efter 1-2 timmar. Gör då en bedömning om dosjustering
– Kontroll av p-glukos var 4:e timme med insulindosering enligt schema nedan

Anpassad med modifiering från referens nr 1
Behandling av Hyperglycemi med Snabbinsulin
P-Glukos (mmol/l)Snabbinsulin (enheter) – e.g. Novorapid
 10,0 – 11,9 4-6
 12,0 – 15,9 6-8
 16,0 – 17,9 8-10
 18,0 – 10-14

UPPFÖLJNING

Opåverkad Patient

Patienten kan följas upp via primärvården. Inga blodsockersänkande mediciner krävs under akutskedet
Referenser
1. Hulting, J. upp., (2015). Hyperglykemi. I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting
2. Classification and Diagnosis of Diabetes. (2014). Diabetes Care, 38(Supplement_1), pp.S8-S16.