Hypomagnesemi

Uppdaterad
2018-08-14
ICD-10
E61.2 (magnesiumbrist)
R79.0 (onormal nivå av mineraler i blod)
E87.8 (andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hypomagnesaemia
Engelska
Hypomagnesemia, hypomagnesaemia
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

P-magnesium < 0,70 mmol/L

Fysiologi

P-magnesium utgör 1 % av totala kroppspoolen och det dagliga behovet är 10-20 mmol. Hypokalemi är ofta förenad med låg magnesiumkoncentration eftersom att kalium och magnesium hanteras likartat i kroppen. Insulin förskjuter magnesium (och kalium) intracellulärt

Etiologi

GI-förluster: malnutrition, malabsorption (mag-tarmsjukdom), kräkningar, diarré, alkoholism, akut pancreatit, laxativa, protonpumpshämmare (inhiberar absorptionen av magnesium)
Ökad renal förlust: sekundär hyperaldosteronism (p.g.a. cirros eller hjärtsvikt), hyperglykemi, hypokalemi, hyperkalcemi, loopdiuretika, tiazider, nefrotoxiska mediciner, vissa kroniska njursjukdomar 
Endokrinologisk sjukdom: hypoparatyreos, hypertyreos

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Oftast inga i lindriga fall. I svårare fall har patienten muskelsymtom (svaghet, kramper, ryckningar) samt yrsel

Tecken

Förstärkta muskelreflexer, takyarytmier, kramper samt pares. Chvostek- och Trousseau-tecken kan vara positiva

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

P-magnesium < 0,70 mmol/L. Dålig korrelation mellan magnesiumbrist och p-magnesium

Blodprover och EKG

Blodprover: p-magnesium, p-kalcium, p-kalium
EKG: kan påvisa breddade QRS, förlängt PR-intervall, T-vågsförändring och arytmier så som torsade de pointes

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas på sjukhus

Behandlingsöversikt

Behandla underliggande orsak och sätt ut diuretika. Substitutionsbehandling (p.o. eller i.v.) ges vid symtom och vid p-magnesium < 0,7 mmol/l. Vid intravenös nutrition bör 10-15 mmol tillföras per dygn

Anpassad med modifiering från referens nr 1
Handläggning av Hypomagnesemi
Peroral behandlingMagnesiumhydroxid (Emgesan) 250 mg (10 mmol) 1-2 x 2
Intravenös behandling– Ge magnesiumfosfat (Addex Magnesium, 1 mmol/ml), 20-40 mmol (20-40 ml) per dygn i elektrolyt-, glukos- eller aminosyrelösning. Infundera inte mer än 2,5-3 mmol magnesium/timme eftersom det cellulära upptaget är långsamt. Se FASS för mer detaljer
– Addex-Magnesium ges vid misstänkt Wernickesyndrom, digitalisintoxikation eller hypokalemi <2,5 mmol/l, även om p-magnesium är normalt
Referenser
1. Hulting, J. med fl., (2015). Hypomagnesemi. I: Akut internmedicin 2015., 6:e upp. Stockholms läns landsting  
2. Florentin, M. (2012). Proton pump inhibitor-induced hypomagnesemia: A new challenge. World Journal of Nephrology, 1(6), p.151.