Ortostatisk Hypotension

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Ortostatisk hypotoni, postural hypotoni, ortostas, ortostatism
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Hypotensio orthostatica, orthostasis
Engelska
Orthostatic hypotension, postural hypotension

BAKGRUND

Definition

Reduktion av systoliskt blodtryck (sBT) på minst 20 mmHg eller en reduktion av diastoliskt blodtryck (dBT) på minst 10 mm Hg inom 3 min efter att patienten har rest sig
  • Postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS): Ortostatisk intolerans hos yngre patienter där patienterna upplever e.g. trötthet, yrsel, anträngningsintolerans, kognitiv svikt och takykardi när de står. Det finns dock inget/litet fall i BT. Orsaken till POTS är okänd

Epidemiologi

Ses oftare bland äldre, särskilt bland personer som är sjuka eller med nedsatt allmäntillstånd och är förknippat med ökad risk för fall, hjärtinfarkt och TIA

Etiologi

Etiologin kan delas in i icke-neurogena, neurogena och läkemedelsframkallade orsaker. Se tabell

Etiologi för Ortostatisk Hypotension
Kardiovaskulära (icke-neurogena) orsaker
Hjärtsvikt: aortastenos, bradyarytmi, MI, myokardit, perikardit, takyarytmi
Minskad intravaskulär volym: binjurebarksvikt, brännskador, dehydrering, diabetes insipidus, diarré, blödning, Valsalva (vid tunga lyft, blåstömning, defekation), kräkningar
Venös poolning: alkoholintag, feber, varm dusch/bad, postprandial dilatation av blodkärl i splanchnicusområdet, långvarigt stående/sängliggande, sepsis
Neurogena orsaker
Ryggmärgstillstånd: syringomyeli, tabes dorsalis, transversell myelit, tumörer
PNS-tillstånd: DM, alkoholinducerad polyneuropati, njursvikt, B12- eller folatbristm HIV/AIDS, amyloidos,dopamin-β-hydroxylas-brist, GBS, paraneoplastiskt syndrom
Annat: hjärnstamlesion, tumour cerebri, sinus caroticus-hypersensitivitet, cerebrovaskulära händelser, dysautonomier, multipel skleros, neurokardiogen synkope, Mb Parkinson, autonom svikt (egentlig)
Läkemedelsinducerade orsaker
α-blockerare, β-blockerare, ACE-hämmare, kalciumblockerare, bromokriptin, diuretika, insulin, MAO-hämmare, sedativa, narkotika (e.g. marijuana), nitrater, fenotiazin, sildenafil, sympatolytika, sympatomimetika, TCA, vasodilatorer, vinkristin

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kan vara asymtomatiskt eller symtomatiskt med svaghet, illamående, huvudvärk, nacksmärta, yrsel, dimsyn, slöhet, tremor, palpitationer och nedsatt kognition

Tecken

Tecken på underliggande sjukdomar

Komplikationer

Fall hos äldre

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen fås med hjälp av kliniska manifestationer, blodtryckskontroll och ± EKG

Blodtryckskontroll

N.B. blodtrycksmanschetten bör helst hållas vid nivån av atrium dexter för att inte det skall bli en underskattning av BT (5-10 mm Hg)
  • Alternativ 1: BT mäts först liggande (eller sittande) och därefter stående. Diagnostiskt för ortostatisk hypotension är en reduktion av sBT på minst 20 mm Hg eller en reduktion av dBT på minst 10 mm Hg inom 3 minuter efter att patienten har rest sig
  • Alternativ 2: BT mäts först liggande (eller sittande) och därefter stående efter att patienten stått i 3-5 minuter och då helst lutad mot en vägg (så att muskelpumpen i benen inte aktiveras). Diagnostiskt för ortostatisk hypotension är en reduktion av sBT på minst 20 mm Hg eller en reduktion av dBT på minst 10 mm Hg

Tippbrädetest (tilttest)

Ortostatiskt stresstest som utförs på sjukhus. Tippbrädetestet är indicerat vid recidiverande synkope hos patienter utan misstänkt hjärtsjukdom och kan orsaka medvetslöshet av neurokardiogen karaktär hos patienter med oklar synkope. Testet är positivt vid typiska symtom + hypotension ± bradykardi

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vid kraftig ortostatism bör patienten läggas in eller remitteras till specialist om möjligt. Vid mildare fall sköts patienten av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Behandla den underliggande orsaken. Detta kan vara svårt hos äldre med multietiologi

Egenbehandling

Dorsalflektera fötterna flera gånger innan patienten reser sig upp, resa sig långsamt/försiktigt, äta små måltider och äta ofta, öka salt- och vätskeintaget, höja huvudändan på sängen 5–20 grader, använda kompressionsstrumpor, undvika att stå helt stilla, resa sig snabbt efter att ha legat eller suttit länge, äta stora måltider, dricka (mycket) alkohol, utföra kraftfulla fysiska aktiviteter, vara ute i hög värme eller ta varma bad, bli uttorkad, Valsalvamanöver (hosta kraftigt, ta i kraftigt vid blåstömning eller avföring), hyperventilera

Farmakologisk Behandling

Vasokonstringerande läkemedel så som etilefrin (Effortil) vid indikation och behov

Referenser
1. Bradley JG, Davis KA. Orthostatic hypotension. Am Fam Physician 2003; 68: 2393-8. [AFP]
2. Kaufmann H, Kaplan NM, Freeman R. Mechanisms and causes of orthostatic and postprandial hypotension. UpToDate. Last changed August 23, 2007.
Referenser