Pyelonefrit

Uppdaterad
2018-12-22
ICD-10
N10 (akut tubulo-interstitiell nefrit)
Synonymer
Njurbäckeninflammation
Andra stavningar
Pyelonephrit
Latin/Grekiska
Pyelonephritis
Engelska
Pyelonephritis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Infektion i njurparenkymet och pelvis renallis, i.e. övre UVI

Etiologi

Vanligast: E. coli (60-80 %); 10–15 %: Klebsiella sp., Proteus mirabilis och Enterobacter
Andra ovanligare bakterier: Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, S. epidermis och Candida sp.; dessa ses hos patienter som genomgår instrumentering, har permanent kateter, blir infekterade på sjukhus, går på kronisk antibakteriell behandling eller som behandlas med glukokortikoider eller immunsupprimerande läkemedel

Epidemiologi

Vanligare hos kvinnor; 1–2 % av gravida (ökad risk för tidig födsel och minskad födelsevikt)

Patogenes

Uppåtstigande infektion från de nedre urinvägarna; hos immunsupprimerade och kroniskt sjuka patienter uppkommer hematogen spridning

Riskfaktorer

Diabetes, instrumentering eller blåskateter, immunsuppression, njurtransplantation (p.g.a. immunsuppression och vesikoureteral reflux efter operation. Uppkommer första månaderna efter operation), obstruktion (strikturer, stenar, tumörer, prostatahypertrofi, låg antibakteriell aktivitet i prostatasekretet, neurogen blåsa, vesikouretral reflux)

Differentialdiagnoser

Appendicit, akut bäckeninfektion, extrauterin graviditet, kolecystit, pankreatit, divertikulit, pneumoni (underloben), akut prostatit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Frossa och feber (kan saknas tidigt i fasen); illamående och kräkningar; smärtor i flank, mage ± lumbalt; ± nedre UVI (1/3)
  • Barn och gamla: Asymtomatiska eller nedsatt allmäntillstånd. 1/3 av de äldre är afebrila. 20 % har dominerande symtomen från mage-tarm eller lungor

Tecken

Dunkömhet costovertebralt (över njurlogen); ± abdominal stramning; ± urosepsis-tecken

Komplikationer

Urosepsis och chock, njurskada hos barn; abscessbildning

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av pyuri med LPK-cylindrar och proteinuri, feber, smärtor och dunkömhet över njurlogerna samt förhöjda infektionsprover

Blodprover

Ökat CPR; leukocytos (vänsterförskjutning), ± förhöjd SR; ± kreatinin, elektrolyter, blodstatus 

Urinsticka och Urinodling

Leukocyturi, proteinuri, bakteriuri (över 10 4/ml), leukocytcylindrar (specifikt för pyelonefrit)

Blododling

Indicerat vid diagnostisk osäkerhet, immunsuppression, hematogen spridning

Radiologi

Ultraljud (UL): Vid misstanke om obstruktion eller sten ± urografi, CT, MR
Datortomografi (DT): Inte nödvändigt. DT är indicerat vid utebliven förbättring eller vid recidiverande besvär

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Lindrigt till måttligt tillstånd: kan behandlas hemma med antibiotika
Utebliven förbättring: patienten bör läggas in vid misstanke om urosepsis e.g. om febern inte avtar 72 timmar efter behandlingsstart eller om illamående/kräkningar tilltar
Gravida patienter: Bör läggas in
Barn < 6 månader: Bör läggas in. Permanenta njurskador uppstå tidigt
Barn > 6 månader som är påverkade: Bör läggas in. Permanenta njurskador uppstå tidigt   

Behandlingsöversikt

De flesta kan behandlas utanför sjukhus. Innan behandling bör bakteriologisk undersökning och resistensbestämning göra. Initialt ges antibiotika empiriskt
Behandlingstid:
  • Okomplicerade infektioner: 7-10 dagar
  • Immunsuppression: 14–21 dagar
  • Män med recidiverande infektioner: 6 veckor
  • Barn: 10–14 dagar

Farmakologisk Behandling

Antibiotika: Se tabell nedan. Andra antibiotikaval är cefalosporiner , fluorokinoloner, aminoglykosider
Profylax:
  • Nitrofurantoin (Furadantin): Vuxna 50–100 mg × 1 x 6 månader. Barn: 1–2 mg/per kg, engångsdos, kväll
  • Trimetoprim (Trimetoprim): Vuxna 100 mg på kvällen. Barn: 2–3 mg/kg på kvällen

Behandling av Pyelonefrit
IndikationSubstansVarunamnDosering
VuxnaCiprofloxacinCiprofloxacin, tabeltt 500 mg500 mg × 2
Trimetoprim-sulfametoxazol– Bactrim forte, tablett 800 mg/160 mg
– Eusaprim forte, tablett 160 mg/800 mg
1 × 2. Bör ges efter resistensbestämning p.g.a. hög resistens hos E. coli (cirka 20 %)
CeftibutenCedax, kapsel 400 mgEnligt infektionsläkare
BarnCeftibutenCedax, pulver till oral suspension 36 mg/ml9 mg/kg × 1 p.o. i 10 dagar
Trimetoprim-Sulfametoxazol (mixtur)– Bactrim, oral lösning 40 mg/ml + 8 mg/ml
– Eusaprim, oral suspension 8 mg/ml+40 mg/ml
0,5 ml/kg × 2 eller enligt FASS
GravidaInläggning
Amoxicillinkänsliga bakterierAmoxicillinAmoxicillin eller  Amimox, tablett 500 mgVuxna: 500 mg × 3
Referenser
1. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se
2. Bergeron MG. Treatment of pyelonephritis in adults. Med Clin North Am 1995; 79: 619-49. PubMed