Sinustrombos

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
I67.6 Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet
Synonymer
Venös trombos intracerebralt, sinus cavernosus-trombos
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes
Engelska
Cerebral venous sinus thrombosis, cerebral venous thrombosis
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Trombbildning i intrakraniella vensinus

Epidemiologi

Vanligare hos kvinnor

Etiologi

Oftast orsakad av genetisk eller förvärvad hyperkoagulabilitet, p-piller, graviditet eller postpartum, malignitet, grav dehydrering, infektioner i huvudregionen eller huvudskador. Sinus cavernosus-trombos orsakas vanligen av regional infektion

Patofysiologi

De kliniska manifestationerna uppstår som uttryck för ökat intrakraniellt tryck och parenkymskador
  • Trombos av cerebrala vener eller durala sinus leder till cerebrala parenkymskador eller dysfunktion
  • Ocklusion av durala sinus resulterar i minskad absorption av cerebrospinalvätska och förhöjt intrakraniellt tryck

Predisponerande Faktorer

Gravida kvinnor (med preeklampsi/eklampsi), post-partus, rökare, P-piller, obesitas

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Svår och ofta missad diagnos p.g.a. stor variation i de kliniska manifestationerna. Akut eller gradvis insjuknande över dagar till veckor

Symtom

Akut svår och progredierande huvudvärk av varierande grad (p.g.a. stas och ökat intrakraniellt tryck). Kan följas av illamående, kräkningar, fotofobi, krampanfall (fokala eller generaliserade) och nedsatt medvetande

Tecken

Fokala-neurologiska bortfallssymtom, staspapiller, förhöjt liquortryck (vid LP)

Komplikationer

Venösa stasblödningar bilateralt

UTREDNING OCH DIAGNOS

Allmänt

DT-angio ställer diagnos

Blodprover

Blod-, elektrolytstatus, PK, APTT, CRP. Blododla vid sepsis-misstanke

Radiologi

DT-hjärna: Ofta normal men kan visa hemorragisk eller icke-hemorragisk stasinfarkt, uni- eller bilateralt
DT-angio (venfas) eller MR-angio: Nödvändigt för att säkert kunna ställa diagnosen

Lumbalpunktion (LP)

Förhöjt liquortryck men även ofta förhöjt totalprotein och celltal

Oftalmologisk Undersökning

Kan påvisa papillödem

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Patienten bör läggas in med god övervakning i akutskedet då försämring kan komma snabbt

Behandlingsöversikt

Patient utan medvetandepåverkan: Fulldos LMH. Infarkt med hemorragiskt inslag utgör normalt ej kontraindikation men kan motivera heparininfusion. Tabl warfarin insättes om ej blödning. I regel 3-6 mån behandling.
Medvetandesänkt patient: Kontakta neurokirurgen. Ofta motiverat anlägga ventrikeldränage. Indikation för lokal trombolys kan föreligga vid fokala symtom i kombination med vakenhetssänkning och/eller synnedsättning. Lokal trombolysbehandling har inte utvärderats i studier, individuell bedömning vid symtomprogress trots heparinbehandling
Referenser
1. Hulting, J. upp., (2015). Sinustrombos. I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting
2. Ferro, JM. Canhão, P. Etiology, clinical features, and diagnosis of cerebral venous thrombosis. I: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (okt 2013)