Förkortningar

A


 • ABPA – allergisk bronkopulmonell aspergillos  
 • ABG – arteriella blodgaser
 • ADEK – vitaminerna A, D, E och K (som är fettlösliga)
 • AKS – akut koronart syndrom
 • ARB – angiotensin II-receptorblockerare
 • AOM– akut otitis media
 • ATN – akut tubulär nekros

B


 • BMS – bare metal stent, icke-läkemedelsbärande stent
 • BrS – Brugada-syndrom
 • BT – blodtryck

C


 • CABG coronary artery bypass grafting
 • CRC – colorectal cancer
 • CTS carpaltunnelsyndrom

D


 • dBT – diastoliskt blodtryck
 • DES – diffus esophagusspasm
 • DHT – dihydrotestosteron
 • DI – diabetes insipidus
 • DM – diabetes mellitus

E


 • EF ejektionsfraktion
 • EGD – esophagogastroduodenoskopi
 • EUL – endoskopiskt ultraljud
 • EUS – endoscopic ultrasound (endoskopiskt ultraljud)

F


 • FF – förmaksflimmer

G


 • GERS – gastroesophageal refluxsjukdom

H


 • HS – hjärtsvikt
 • HTN – hypertension, hypertoni

I


 • IAS – inadekvat ADH-sekretion
 • I/K – illamående och kräkningar
 • ISAL – icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel; NSAID
 • ITS – inflammatorisk tarmsjukdom

K


 • KI – kontraindikation
 • KKS – kranskärlssjukdom

L


 • LVEDP – left ventricular end-diastolic pressure (vänster kammares enddiastoliskt tryck)

M


 • MAE – meatus acusticus externus, hörselgång
 • MC – morbus Crohn
 • MT – membrana tympanica, trumhinna

N


 • NES – nedre esophagussfinktern
 • NHK – nedre högra kvadranten
 • NPO – nil per os (alternativt nihil/non/nulla per os) – inget per os
 • NVK – nedre vänstra kvadranten

O


 • OE – otitis externa

P


 • PPH – protonpumpshämmare
 • PUS – peptisk ulcussjukdom

R


 • RTG – slätröngen

S


 • sBT – systoliskt blodtryck
 • Se – sensitivitet
 • Sp – specificitet
 • SSc – systemisk skleros (sklerodermi)
 • SSy – Sjögren-syndrom

T


 • TMS – toxisk multinodulär struma

U


 • UC – ulcerös colit
 • UL – ultraljud
 • USG – ultrasonografi (i.e. ultraljud)

Ö


 • ÖES – övre esophagussfinktern
 • ÖHK – övre högra kvadranten
 • ÖVK – övre vänstra kvadranten