Alkalos, Metabolisk

Uppdaterad
2018-11-19
ICD-10
E87.3 (alkalos)
Synonymer
Metabol alkalos
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Alcalosis metabolica
Engelska
Metabolic alkalosis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Arteriellt pH >7,45, basöverskott >+3 mmol/l, standardbikarbonat > 28 mmol/l som beror på förlust av syra (väte-, kalium- och/eller klorjoner) från extracellulärvätskan

Epidemiologi

Ses bland personer som använder diuretika

Etiologi

Etiologin kan delas in i 2 grupper beroende på om patienten svara på NaCl/har vätskebrist (kloridresponsiv metabolisk alkalos) eller om patienten inte svara på NaCl/inte har vätskebrist (kloridresistent metabolisk alkalos). Kloridresponsiv metabolisk alkalos är vanligast. Dock är denna klassificering inte helt rätt då litteraturen skiljer sig avseende viss etiologi

Etiologi för Metabolisk Alkalos
Kloridresponsiv metabolisk alkalos (u-klorid < 20 mEq/L)
Gastrointestinala orsaker
Kräkningar, stomi, v-sond (NG-slang), vilösa adenom i colon (kan i vissa fall leda till alkalos), cystisk fibros, kloriddiarré (sällsynt medfött syndrom), laxantiamissbruk
Renala orsaker
– Post-diuretikabehandling
– Posthyperkapni: Vid hyper-/normoventilation, under ventilatorbehandling efter kronisk andningsinsufficiens
– Intravenös penicillin
Exogent alkaliintag
– Citrat (citrat omvandlas till bikarbonat): Vid blodtransfusioner och vid höga doser kaliumcitrat (Kajos)
– Intag av laktat, glukonat, acetat som alla omvandlas till bikarbonat
– Intag av bikarbonat (e.g. vid behandling av njursvikt eller acidos), mjölk-alkalisyndrom (kroniskt intag av stora mängder kalciumkarbonat [kalciumtabletter, vissa antacida, mjölk, bakpulver])
Kloridresistent metabolisk alkalos (u-klorid > 20 mEq/L)
Med hypertoni
Primär hyperaldosteronism, sekundär hyperaldosteronism (e.g. renin-producerande tumör), njurartärstenos, Cushing-syndrom, höga doser kortikosteroider, glycyrrhizin (lakrits, tuggtobak), Liddle-syndrom (autosomalt dominant syndrom med hypokalemisk metabolisk alkalos)
Utan hypertoni
– Bartter-syndrom (autosomalt recessivt syndrom med hypokalemisk metabolisk alkalos), Gitelman-syndrom, diuretika (loop, tiazid), kraftig kaliumförlust, hyperkalcemi (som inte är p.g.a. hyperparatyreos), refeeding syndrome

Predisponerande Faktorer

Hypokalemi

Differentialdiagnoser

Respiratorisk alkalos, blandade syra-basbalansrubbningar

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Manifestationerna kan bero på grundsjukdomen

Symtom

Irritabilitet, polyuri (tecken på uttalad hypokalemi)

Tecken

Neuromuskulär hyperexcitabilitet, hyperreflexi (vid hypocalcemi – p.g.a. ökad proteinbindning), muskelsvaghet, nedsatt motilitet i GI-kanalen, hypoventilation, muskelkramper (kan uppstå vid allvarlig metabol alkalos och minskat joniserat Ca2+) samt ileus

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Diagnosen får med hjälp av arteriell blodgas (ABG) – pH > 7,45, Förhöjt HCO3-, ökat PaCO2 (kompensatorisk hypoventilation, initialt normalt), basöverskott >+3 mmol/l, standardbikarbonat > 28 mmol/l

Blodprover

Aktuella prover: Elektrolytstatus, arteriell blodgas (ABG). Ofta hypokalemi och hypokloremi
Arteriell blodgas (ABG): Högt pH, ökning av PCO2 (kompensatorisk hypoventilation, initialt normalt), högt basöverskott, normalt PO2. Observera att kronisk hyperventilation leder till sänkt bikarbonat och basöverskott

Urinprover

Urinen är alkaisk. Kan dock vara paradoxalt acidurisk vid hypokalemisk metabolisk acidos. Kloridmätning för indelning

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas på akutmottagningen. Sjukhusinläggning vid allvarligt alkalos

Behandlingsöversikt

Behandla den underliggande sjukdomen, korrigera alkalosen och eventuellt hypokalemin. Mild alkalos kräver vanligen ingen behandling. Snabb behandling är viktigt vid tecken på arytmier och/eller neuromuskulär hyperexcitabilitet. Då kloridresponsiv metabolisk alkalos är vanligast behandlas alkalosen oftast med infusion av NaCl 9 mg/ml

Kloridresponsiv Metabolisk Alkalos

Behandlas med infusion av NaCl 9 mg/ml. Ge inte Ringer-Acetat, då Ringer bidrar till hypokloremisk alkalos. NaCl-infusionen ökar den extracellulärvätskan och gör så att njurarna utsöndra HCO3-. Acetazolamid (Diamox) kan användas för att driva på utsöndringen HCO3– i urin

Kloridresistent Metabolisk Alkalos

Behandla underliggande orsak. Aldosteroneffekten kan blockas med ACE-hämmare/ARB eller spironolakton. Kirurgi vid mineralkortikoid-producerande tumör. Metabolisk alkalos vid primär aldosteronism behandlas med kaliumtillskott
Referenser
1. Hulting, J. upp., (2015). Metabolisk alkalos. I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting 
2. Kaw D. Assessment of metabolic alkalosis. BMJ Best Practice. aug 2015 [Hämtat 28 jan 2016]