Antrax

Uppdaterad
2019-01-11
ICD-10
A22 Mjältbrand (antrax)
Synonymer
Mjältbrand
Andra stavningar
Anthrax
Latin/Grekiska
Anthrax
Engelska
Anthrax
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Anthrax (mjältbrand) är en akut infektionssjukdom orsakad av bakterien Bacillus anthracis

Etiologi

Bacillus anthracis, Gram-positiv sporbildande stavbakterie som också är toxinproducerande, inkapslad, aerob eller fakultativt anaerob

Epidemiologi

Förekomst: Sällsynt hos människor is Sverige. Anthrax uppkommer oftast hos hovdjur (får, nötboskap, hästar, getter, svin) och kan endast infektera människor för övrigt som kommer i kontakt med smittade djur eller djurprodukter. Vanligast i Afrika och Asien, men förekommer även i Östeuropa, Australien och USA
Spridning (smittsätt): Direktkontakt med ben, hud, djurpäls/ull eller djurkroppar/kött. Bakterien överförs vid inokulation i förstörd hud eller slemhinna, eller vid inhalation. Direkt person-till-person-spridning av mjältbrand är ytterst osannolik, troligen förekommer detta inte alls
Inkubationstid (IT): Oftast 2-5 dagar vid hud- och lunganthrax. 3-7 dagar vid GI-anthrax (alimentär)
Former av anthrax:
  • Kutan anthrax (95 % av de humana fallen): Direktkontakt med kontaminerat material i befintliga sår eller huddefekter. IT: 1-12 dagar
  • Inhalationsanthrax: Sporer kommer ned i alveolerna efter inhalation av damm från sporkontaminerat material. Därifrån förs de till mediastinala lymfkörtlar där de geminerar och skapar en hemorragisk ödematös mediastinit
  • Gastrointestinal (GI) anthrax: Intag av rå och kontaminerad mat (ej tillräckligt tillagad). IT: 1-7 dagar. Pharynxanthrax är inkluderad i denna form
  • Injektionsanthrax: Injektion med material innehållande sporer i mjukvävnad

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Alla former kan leda till disseminerad sjukdom. Nästan alla former (förutom kutan anthrax) kan leta till sepsis, toxemi, koagulationsrubbningar, chock, multiorgansvikt, hemorragisk meningit

Kutan Anthrax

Börjar som en erytematös papel (med pruritus) därefter smärtfri vesikel (± satellitvesiklar) och sedan en svart nekrotisk sårskorpa (eschar). Ger oftast få allmänsymtom men kan ge feber, sjukdomskänsla, huvudvärk, I/K och regional lymfadenopati. Sårskorpa torkar och faller av efter 1-2 veckor med lite ärrbildning. Kan då leda till hematogen spridning och sepsis eller hemorragisk meningit. Förekommer på händer, armar och ansikte

Inhalationsanthrax

Prodromal fas (influensaliknande) med mild feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla, huvudvärk, andnöd och hosta, därefter hypoxi och dyspné och kan utvecklas till andningssvikt och chock; meningit utvecklas ofta

Gastrointestinal (GI) Anthrax

Svår buksmärta (± tecken till akut buk), feber, tecken till sepsis, blodig diarré, ulcus ventriculi (± hematemes), illamående, aptitlöshet, hematemes

Pharynxanthrax

Lesioner vid basen av tungan, dysfagi, feber, och regional lymfadenopati

Komplikationer

Toxemi, septisk chock, meningit

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen fås genom att påvisa bakterien från hudlesion, var, saliv, blod eller spinalvätska samt vid direkt mikroskopi och odling

Mikrobiologi

Gramfärgning: Färgning av material från hudförändring, CSV eller blod visar inkapslad Gram-positiva baciller (icke-hemolytisk, orörlig och har ellipsoida subterminala sporer och är kapsu) med metakromatisk kapsel i specialfärg
Annat: Odling, Anthracin test, ELISA

Radiologi

RTG-thorax/pulm vid inhalationsanthrax som kan påvisa brett mediastinum och pleuravätska eller infiltrat

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till akutmottagningen vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Behandlas med antibiotika

Farmakologisk Behandling

PcG (bensylpenicillin):  Förstahandsval. Ge 2 miljoner IU i.v. var 4:e timme i 10 dagar eller 2 miljoner IU p.o. var 6:e timme i 10 dagar
  • Barn < 12 tolv år: 50 000 IU/kg PO x 4
  • Vid Pc-allergi: Ciprofloxacin 400 mg x 2 IV eller doxycyklin 200 mg intravenöst följt av 100 mg intravenöst x 3
Lindrig, lokaliserad kutan anthrax: Tetracyklin 250 mg x 2 p.o. var 6:e timme

Profylax

Postexponeringsprofylax: Ciprofloxacin (Ciprofloxacin ) 500 mg x 2 i 60 dagar eller doxycyklin (Doxyferm, Doxycyklin) 100 mg x 2 i minst 42–60 dagar ± vaccin
Referenser
1. Rhie GE, Roehrl MH, Mourez M, Collier RJ, Mekalanos JJ, Wang JY. A dually active anthrax vaccine that confers protection against both bacilli and toxins. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100: 10925 - 30. PubMed