Aortaaneurysm, Abdominellt

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 3 min
Synonymer
Abdominellt pulsåderbråck,  AAA
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Aneurysma aortae abdominalis, aneurysma abdominale
Engelska
Abdominal aortic aneurysm (AAA)

BAKGRUND

Definition

Lokaliserad utvidgning av hela kärlväggen, där utvidgningen är minst 1,5 gånger så stor som närmaste normala del av aortan, vilket betyder en abdominell aortavidd på > 3 cm

Epidemiologi

Vanligaste formen av aortaaneurysm. Vanligare hos män (M:K=4:1). Incidencen har ökat till följd av ökat antal äldre, introduktion av screeningprogram och förbättrad diagnostik

Etiologi

Exakt etiologi är okänd men är troligtvis i de flesta fall orsakad av försvagning av kärlväggen p.g.a. ateroskleros). Andra orsaker är trauma, mykotisk (Salmonella, Staphylococcus, vanligtvis suprarenala aneurysmer), Marfan-syndrom, Ehlers-Danlos-syndrom, vaskulit, syfilis, fungus

Patogenes

Degeneration (ateroskleros) eller förlust av elastin och kollagener leder till försvagning av kärlväggen

Predisponerande Faktorer

Rökning (viktigaste; fyrdubblar risken), HTN, hög ålder (> 70 år), arteroskleros, familjehistoria, trauma, arteritsyndrom, syfilis, Marfan-syndrom, Ehlers-Danlos-syndrom

Differentialdiagnoser

Vid symtomgivande aortaaneurysm: Lumbago, ischias, divertikulit, pankreatit, urolithiasis

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Oftast asymtomatiska. Symtom uppkommer vid tryck mot omgivande strukturer, tromboemboli från aneurysmet samt snabb expansion, inflammation och ruptur av aneurysmet
  • Tryck mot omgivande strukturer: Ofta ihållande rygg- och magsmärtor, ± smärtor i sätesmuskulatur, ljumskar, testiklar och ben
  • Embolisering från aneurysm: Distal embolisering kan ge ischemiska symtom från nedre extremiteterna
  • Ruptur (rAAA): Smärta i ljumske/höft, synkope, förlamning, och flankmassa. Smärtorna börja ofta plötsligt mitt i abdomen eller på flanken ± utstrålning ned i scrotum. Ses ibland chock och  pulserande massa i abdomen. Kan rupturera från den anterolaterala väggen ut i peritonealhålan, posterolateralt ut i retroperitonealrummet eller i sällsynta fall in i duodenum eller vena cava

Tecken

Palpationsfynden beror på aneurysmstorleken. Hög Se ses vid AAA > 5 cm
  • Palperbar pulserande massa i abdomen: Sensitiviteten beror på aneurysmstorleken och är omvänt proportionell med patientens midjemått
  • Palpationsömhet: Särskilt vid snabbt växande aneurysm med stor risk för ruptur

Komplikationer

Död, njursvikt, ischemi (myokariell, intestinal, cerebrovaskulär)

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

> 3 cm i diameter räknas som dilaterad bukaorta. AAA > 5,5 cm hos män och > 5 cm hos kvinnor är aktuella för behandling. Diagnosen bekräftas och följs med UL och DT (angiografi)

Radiologi

Allmänt: > 3 cm i diameter räknas som dilaterad bukaorta. AAA > 5,5 cm hos män och > 5 cm hos kvinnor är aktuella för behandling. Diagnosen bekräftas och följs med USG och DT (angiografi)
Ultraljud (UL): Bra undersökning som visar storlek och utbredning och ger god framställning av aneurysmet som dessutom är användbar för screening och kontroll av eventuell tillväxt
DT: Ger en exaktare mätning och visar anatomin bättre än USG. Användas inför val av behandling (öppen operation eller endovaskulär behandling). 3D-bilder ger bra återgivning av anatomiska detaljer och kan användas vid bedömning inför endovaskulärt ingrepp
MRT: Användas sällan. Ger samma information som DT
Aortografi med kontrast: indicerat vid misstanke om att aneurysmet sträcker sig förbi a. renalis och används oftast vid endovaskulär aneurysmreparation (EVAR)
RTG-buk: Kan påvisa kalcifikation av abdominell aneurysmvägg

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Sjukhusinläggning vid symtomgivande aneurysm och vid misstanke om ruptur

Behandlingsöversikt

Konservativ/ultraljudskontroller: Nyupptäckta aneurysm på < 4 cm följs upp med nytt ultraljud efter 3-6 månader, därefter vanligtvis 6-månaderskontroller
Kirurgi: Indicerat vid tillväxt av aneurysmet > 10 mm/år, om aneurysmet når en storlek på ≥ 5,5 cm hos män och > 5 cm hos kvinnor, rupterade aneurysm

Egenbehandling

Rökstopp

Farmakologisk Behandling

Statiner, ASA, BT-behandling (vid påvisad HTN). Dessa läkemedel ges för att sänka aneurysmets progressionsrisk och för att sänka den allmänna hjärt-kärldödligheten

Kirurgi

Se tablett för indikationer samt KI. De kirurgiska metoderna inkluderar öppen operation eller endovaskulär behandlingKomplikationer:
  • Tidiga: Hematom, trombos, emboli
  • Sena: Graft-infektion, pseudoaneurysm, ventralbråck, ärrbråck

Indikationer och kontraindikationer för kirurgi
IndikationRelativ Kontraindikation
– Läckage/ruptur
– Symtomatiskt aneurysm (smärta, ureterobstruktion, emboli)
– Expansion som > 1 cm/år
– Storlek > 5,5 cm
– Hjärtinfarkt de senaste 3-6 månaderna
– Njursvikt
– Malign sjukdom med reducerade överlevnadsutsikter
– Hjärtsvikt
– Lungsvikt med vilodyspné

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Oftast är det flesta AAA asymtomatiska fram till ruptur. En ruptur leder till döden hos 65–80 % av patienterna

Prognos

Beror på aneurysmets storlek. Större aneurysm har högre risk för ruptur. Dödligheten vid brustet aortaaneurysm är totalt 65–85 % och för dem som kommer till operation 30–63 %. Ruptur från den anterolaterala väggen ut i peritonealhålan leder till att patienten dör. Blödning posterolateralt ut i retroperitonealrummet kan ha något bättre prognos men följas under loppet av några timmar av en större och livshotande blödning
Referenser