Ascites

Uppdaterad
2018-11-19
ICD-10
R18.9 (ascites)
Synonymer
Hydroperitoneum
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Ascites
Engelska
Ascites
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Patologisk vätskeansamling i cavitas peritonealis (peritonealkaviteten)

Epidemiologi

Vanlig hos patienter med cirros. ~ 85 % har cirros och 15 % har en icke-hepatisk ascites

Etiologi

Vanligaste: Cirros (~ 85 %), peritoneal carcinomatos
Annan: Andra tumörer eller infektioner i peritonealkaviteten; konstriktiv perikardit, nefrotiskt syndrom, pancreatit, ovarialtumör, lymfdränage (kylös ascites), trombos i vv. hepaticae (Budd Chiari-syndrom)

Differentialdiagnoser

Fetma, meteorism, graviditet, ovarialcancer, TB, akut pancreatit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Definition

Asymtomatiskt med små mängder av ascitesvätska; viktökning, ökad bukomkrets, ospecifikt abdominalt tryck (buksmärta är ovanligt), dyspné (vid höjning av diaphragma)

Tecken

Skiftande flankdämpning (förskjuts när patienten ändrar läge vid perkussion, ofta vid > 1500 ml) och undulation (vätskevåg). Stramhet i bukväggen och plattning av umbilicus vid massiv ascites

UTREDNING OCH DIAGNOS

Blodprover

AST, ALT, ALP, bilirubin, GGT, s-amylas, s-albumin, kreatinin, SR, elektrolyter

Radiologi

Ultraljud, DT-buk, RTG-thorax (kardiopulmonella) orsaker

Paracentes (Punktion) samt Aspiration av Ascitesvätska

Tas 10–20 ml vätska. Undersökning av bakterier, amylas, LPK, färg på vätska (blodig [karcinomatos], blekgul [peritonit, kylös ascites])
 • Serum-ascites albumin gradient (SAAG): Bra prediktor för tryck i porta:
  • Gradient ≥ 11 g/L: Portal HTN
  • Gradient < 11 g/L: Peritoneal karcinomatos, tuberkulös peritonit och pancreatisk ascites

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Nytillkommen ascites skall patienten läggas in

Behandlingsöversikt

Saltfattig kost, minskat vätskeintag, viktkontroller, tappning

Kostbehandling (0,5-1 L/dag)

Natriumrestriktion (Na 22–44 mmol, det vill säga 0,5–1 g/dygn, inte > 2 g/dag), vätskerestriktion (1 l/dygn; ej nödvändigt om s-Na-värdet < 120–125 mmol/L)

Proteintillskott

Vid symtomgivande hypoalbuminemi ges albumin dagligen några dagar (2 x 100 ml 20 % albumin per dag)

Farmakologisk Behandling

Iindicerat om kostbehandling inte ger en viktminskning på cirka 2 kg under 3–4 dagar:
 • Kaliumsparande: Spironolakton 50–100 mg x 1. Dosen kan ökas 3:e dag med 50–100 mg
 • Loopdiuretika: Indicerat om ingen effekt ses av 400 mg spironolakton. Ge furosemid 40 mg (kan ökas till 160 mg/dag)

Svårbehandlad Ascites

Ascitestappning (med pleuratappset) är indicerad vid smärtor eller dyspné
 • Cirrosbetingad ascites: Albumintillskott (6 g/liter tappad vätska) vid alla paracenteser > 3 L; oftast 100 mL av 20 % albuminlösning per 3 L tappat ascites
  • Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS): Vid refraktär ascites samt ingen levertumörer, leversvikt med risk för leverencefalopati (bilirubin > 100 µmol/L) eller tecken på HS
  • Levertransplantation: Vid totalt refraktär ascites
 • Malign ascites: Större volym kan tappas med upprepade paracenteser
Referenser
1. Moore KP, Aithal GP. Guidelines on the management of ascites in cirrhosis. Gut. 2006;55:vi1-vi12.
2. Ginès P, Cárdenas A, Arroyo V, Rodés J. Management of cirrhosis and ascites. N Engl J Med. 2004 Apr 15;350(16):1646-54. PubMed