Bronkit, Akut

Uppdaterad
2019-01-11
ICD-10
J20.9 Akut bronkit, ospecificerad
Synonymer
Luftrörskatarr
Andra stavningar
Bronchit
Latin/Grekiska
Bronchitis acuta
Engelska
Acute bronchitis
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Mucosainflammation i tracheobronchiala trädet (trachea och de större broncherna) vanligtvis efter en ÖLI, som uppkommer hos patienter utan kroniska lungsjukdomar

Etiologi

Virus (90%): Vanligast är influensavirus eller RSV. Andra: rhinovirus, coronavirus, adenovirus
Bakterier (10%): M. pneumoniae, Clamydia pneumoniae och B. pertussis
S. pneumoniae, H. influenzae eller M. catarrhalis: vid speciellt långvarigt förlopp eller vid misstanke om komplikationer

Epidemiologi

Väldigt vanligt tillstånd. Uppkommer oftast på vintern (och hösten). Uppstår ofta sekundärt till ÖLI

Differentialdiagnoser

Pneumoni, astma, KOL, bronkiolit, sinuit, laryngit, aspiration, angina pectoris

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Hosta (huvudsymtom): Förekommer dag och natt och förvärras vid ansträngning. Ofta måttlig andfåddhet samt ömhet i bröstet som förvärras under hostan. Purulent expektorat kan uppstå efter cirka 1 veckas sjukdom. Hostan kan pågå i veckor (oftast ~ 3 veckor). Barn kan hosta tills de kräks

Tecken

Allmänt: Oftast bra allmäntillstånd utan dyspné. Respirationsfrekvensen är normal eller bara lätt förhöjd
Auskultation: Ibland hörs spridda eller fokala pipljud eller inspiratoriska rosslande biljud men inte alltid
Purulent sputum: Kan förekomma men kan sällan användas för att urskilja mellan viral och bakteriell infektion

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Kliniska manifestationer samt bra allmäntillstånd ger diagnosen. Prover (e.g., CRP) och RTG är ej nödvändigt

Nasopharynxprov (NP)

För direkt påvisning (PCR) av Mycoplasma, Chlamydia eller B. pertussis kan vara aktuellt
  • Små barn: PCR för RSV
  • Unga vuxna: Mycoplasma och Chlamydia

Andra Undersökningar

RTG-thorax: Indicerat vid hosta som pågått > 6 veckor, framför allt hos rökare. RTG är även indicerat vid misstanke om pneumoni 
Annat: Spirometri eller PEF-mätning (eventuellt reversibilitetstest) är indicerat vid obstruktiva symtom; positivt reversibilitetstest betyder inte nödvändigtvis astma. Akut bronkit kan ge en övergående bronkial hyperreaktivitet

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av allmänläkare

Behandlingsöversikt

Självbegränsant tillstånd men plågsam hosta kan pågå under flera veckor (ca 3 veckor men kan pågå upp till 6 veckor). Vid hosta som pågått > 6 veckor bör lungröntgen utföras, framför allt hos rökare. Olika läkemedel har provats vid bronkithosta

Egenbehandling

Vila, inta rikligt med vätska och behandla eventuell feber med NSAID eller paracetamol. Patienten bör undvika tobaksrök

Farmakologisk Behandling

Hostmedcin: Efendrin- eller etylmorfinmixtur kan dämpa hostan – se tabell nedan. Dock saknas dokumentation på att efedrinmixtur, hostsdämpande läkemedel eller slemlösande medel har någon effekt men många patienter tycker att de har effekt, framför allt etylmorfinpreparaten (Lepheton och Cocillana) 
β2-agonister: Kan ha verkan vid kliniska tecken på obstruktion. Dock ingen effekt vid hosta utan obstruktion, varken hos vuxna eller barn
Kortikosteroider: Kan provas vid långvarig eller kronisk hosta. Akut bronchit kan leda till ständig bronchiell hyperreaktivitet som kan lindras med en inhalationssteroid (e.g. flutikason 250 μg morgon och kväll i 1-2 veckor)
Antibiotika: Bara indicerat vid misstänkt eller påvisad pneumoni då det finns ingen dokumenterad effekt av antibiotika vid akut bronkit även om C. pneumoniae eller M. pneumoniae är påvisade

Behandling av Bronchithosta
VarumärkesnamnSubstansEgenskaper
Hostdämpande medel (oral lösning)
LephetonEfedrin (β2-agonist) + etylmorfin mixturMöjligen bronkvidgande och mot rethosta
Cocillana-EtyfinEtylmorfin + cocillanaextrakt + senegaextrakt mixturMer mot rethosta
MollipectBromhexin + efedrin mixturMöjligen bronkvidgande och slemlösande
Inhalations-β2-agonist – exempel
Bricanyl TurbuhalerTerbutalinBronkvidgande
Buventol EasyhalerSalbutamol
Oxis TurbuhalerFormoterol
Serevent EvohalerSalmeterol
Inhalationskortikosteroid – exempel
Flutide Evohaler, Seretide EvohalerFlutikasonAntiinflammatoriskt
Kombination av inhalations-β2-agonist och inhalationssteroid – exempel
Bufomix Easyhaler, Symbicort TurbuhalerBudesonid + formoterolBronkvidgande och antiinflammatoriskt
Seretide EvohalerFlutikasonpropionat + salmeterol
Övrigt
Theracough, oral lösningGuaifenesinKan möjligen ha effekt mot segt slem
Citodon, Kodein Alternova, Kodein RecipKodeinHostdämpande
Vanlig honungHonungKan möjligen ha effekt mot rethosta
Referenser
1. Wark P. Acute bronchitis. Clin Evid 2003; 10: 1716-23.
2. Albert RH. Diagnosis and treatment of acute bronchitis. Am Fam Physician 2010; 82: 1345-50