Esophagusdivertikel

Uppdaterad
2018-12-15
ICD-10
K22.5 (esofagusdivertikel, förvärvad)
Q39.6 (divertikel i esofagus)
Synonymer
Esophagusdiverticulum
Andra stavningar
Esofagusdivertikel
Latin/Grekiska
Diverticulum oesophagi acquisitum
Engelska
Esophageal diverticula
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Utbuktning av mucosan genom muskellager av esophagus. Kan de delas in i
hypofaryngeala/pharyngoesofageala (Zenker), mittesofageala och epifreniska divertiklar

Epidemiologi

Zenker-divertikel är den vanligaste esophagusdivertikeln. Den är vanligast hos kvinnor och ses hos medelålders och äldre personer. Den högsta incidensen finns i 70–90-årsåldern

Etiologi

Ofta p.g.a. underliggande motilitetsstörning, icke- kompatibel m. cricopharyngeus (Zenker), ofullständig/okoordinerade relaxation av NES eller strikturer

Patogenes

Zenker-divertikel: En pseudodivertikel där esophagusmucosa och submucosa hernierar (devierar oftast åt vänster) baktill genom ett potentiellt svagt område (Killian-triangel) som uppstår p.g.a. ofullständig eller försenad öppning av övre esophagussfinktern (ÖES) på grund av bristande elasticitet. Det ökade trycket i hypofarynx pressar slemhinnan bakåt genom ett svagt parti (Killian-öppning) mellan de sneda fibrerna i musculus constrictor pharyngis inferior och de horisontella fibrerna i musculus cricopharyngeus. Kan vara p.g.a. bristande koordination av sväljmekanismen som leder till ökat tryck i pharynx mucosa och därav herniering av esophagusmucosa
Mittesofageala divertiklar: Troligen p.g.a. motilitetsstörningar i esofagus (achalasia, DES). Man har trott att det ha varit sekundärt till tuberkulös lymfadenopati i mediastinum
Epifreniska (distala) divertiklar: Beror oftast på högt tryck i esophagus p.g.a. dysfunktion av NES

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Zenker-divertikel: Symtomen utvecklar sig smygande med dysfagi (98 %), globus pharyngeus, hosta (oftast nattlig), kväljningskänsla (p.g.a. av aspiration), heshet (irritation av larynx eller direkt tryck från divertikeln på nervus laryngeus recurrens), halitos, viktminskning (1/3; p.g.a. dysphagin), regurgitation ( föda som intagits flera timmar tidigare; oftast i liggande ställning) vid fullt utvecklad divertikel, aspirationspneumoni (1/3; oftast äldre patienter)
Mittesofageala divertiklar: Ofta asymtomatiska
Epifreniska divertiklar: Dysfagi, regurgitation och retrosternalt tryck/smärta, detta p.g.a. att det föreligger en motilitetsstörning i esophagus

Tecken

Oftast normalt. En mycket stor Zenker-divertikel kan ge upphov till kompression av esophagus utifrån och kan ibland kännas på halsen

Komplikationer

Zenker-divertikel kan leda till aspirationspneumoni, bronkiektasier och lungabscess

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Kliniska manifestationer och RTG-esophagus ger diagnosen

RTG-esophagus

Diagnostiskt. Ses bäst under sväljning och ses särskilt på lateralbilderna (divertikeln ses i nivå med C5–6)

Endoskopi

Kan missa divertikelmynningen och det finns en risk för perforation om skopet kommer ned i divertikeln

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till specialist vid symtomgivande divertikel, framförallt vid sväljningssvårigheter

Behandlingsöversikt

Graden av besvär avgör om operation är nödvändigt

Zenker-divertikel

Behandlas när symptomgivande då med endoskopisk behandling (endoskopisk CO2-laserbehandling); små asymtomatiska divertiklar kan observeras

Mittesofageala Divertiklar

Ofta asymtomatiska och kräver ingen direkt behandling; om behandling ges är den inriktad mot underliggande tillstånd

Epifreniska Divertiklar

Behandlas operativt om de är symtomatiska
Referenser
1. Herbella FA, Patti MG. Modern pathophysiology and treatment of esophageal diverticula. Langenbecks Arch Surg 2012; 397(1): 29-35.