Fästingburen Encefalit

Uppdaterad
2019-01-03
ICD-10
A84.1 centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar
Synonymer
FBE, TBE
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Encephalitis viralis ixodalis
Engelska
Tick-borne encephalitis (TBE)
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Fästingburen encefalit (TBE) är en CNS-infektion orsakad av TBE-virus (tick-borne encephalitis) som har överförts vid fästingbett

Etiologi

Fästingburen meningoencefalit-virus (FBMEV; TBE-virus), ett flavivirus

Epidemiologi

Förekomst: Endemisk i Ryssland och i stora delar av övriga Europa (framför allt i Centraleuropa). I Sverige finns viruset framför allt i skärgården runt Stockholm, östra sidan av Mälaren samt på Gotland och Öland. Ökad incidens de senaste åren (p.g.a. gynnsamma faktorer för fästingens tillväxt och förökning). Viruset överförs vid 1 av 600 fästingbett i endemiska områden. Förekomsten av TBE-virus hos fästingar i endemiska områden i Europa är 0,5–5 %
Överföring: Överförs till människor genom ett fästingbett (Ixodes ricinus, som också är vektor för Borrelia)
Inkubationstid (IT): från fästingbett till symtom – 2–28 dagar (vanligtvis 10–14 dagar)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

~ 25 % av alla som smittas utvecklar meningoencefalit. Det finns 3 kliniska förloppsformer av meningoencefalit:
  • Lindrig meningoencefalit (~ 55 %) ~ 25 % blir friska inom 2 månader
  • Moderat meningoencefalit (~ 35 %)
  • Svår meningoencefalit (~ 8 %)

Symtom

Fas 1: Viremi med feber, trötthet, huvudvärk, yrsel, muskelsmärtor – varar cirka 4 dagar. Feberfritt intervall på cirka 1 vecka, eventuellt tillfrisknande hos 3/4
Fas 2 (~1/4): Meningoencefalitsymtom med huvudvärk, nackstelhet, kräkningar, psykiska symtom, ataxi, eventuellt utveckling av pareser. Bifasiskt sjukdomsförlopp är karakteristiskt och förekommer hos cirka 90 % av dem som utvecklar meningoencefalit. Generellt lindrigt förlopp hos barn, tendens till allvarligare förlopp hos vuxna och äldre

Tecken

Fas 1: Möjligen påvisbart fästingbett; feber, allmän- och smärtpåverkad patient
Fas 2: Varierande grader av psykiska, kognitiva och fysiska symtom på grund av infektion i centrala nervsystemet; exempel på neurologiska fynd är ataxi, diplopi, talstörningar, bilateral ptos, pares av ögon- och farynxmuskler samt pares i axelmuskeln; evntuella mentala störningar

Komplikationer

Pareser (bestående hos 2–3 %), långvarig asteni (5 %), neurologiska restsymtom

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kliniken och serologiskt bekräftad TBE-infektion

Blodprover

Allmänt: Ökad TPK/granulocyter (ofta vid fas 1), förhöjt LPK (ofta vid fas 2)
Serologi: Specifika Ak (IgM och IgG) mot FBMEV ses i serum i akutfasen (tagna med cirka 2 veckors mellanrum)

Spinalvätskeundersökning

Kan göras för differentialdiagnos. Görs hos vaccinerade för att analysera IgG och IgM

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Sjukhusinläggning vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Det finns ingen specifik behandling. Sjukdomen är i de flesta fall självbegränsande

Profylax

Långbyxor och täck vristerna, gå på stigar och undvik högt gräs, använd insektsmedel på huden och kläderna. Vaccin finns
Referenser
1. Lindgren E, Gustafson R. Tick-borne encephalitis in Sweden and climate change . Lancet 2001; 358: 16-8. PubMed