Hosta, Översikt

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 3 min
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Tussis
Engelska
Cough

BAKGRUND

Definition

Hosta är en plötslig och ofta upprepad reflex som hjälper till att rensa de stora luftvägarna från sekret, irriterande/främmande partiklar och mikrober. Kan delas in i:
Akut hosta: Varar < 3 veckor. Orsakas oftast av infektionssjukdomar
Subakut hosta: Varar 3-8 veckor. Ofta p.g.a. infektion/efter infektion
Kronisk hosta: Varar > 8 veckor. Orsakas oftast av andra orsaker

Epidemiologi

Hosta är ett mycket vanligt symtom och konsultationsorsak på vårdcentralerna

Fysiologi

Hostreflexen skyddar tillsammans med mucociliär transport de nedre luftvägarna mot främmande föremål och att avlägsna slem

Etiologi

Vanligaste orsaken till hosta är okomplicerad viral luftvägsinfektion

Etiologi/Differentialdiagnoser till Hosta
Luftvägssjukdomar
◊ ÖLI, postnasal snuva/dropp (p.g.a. sinuit, rinit), akut bronkit, pertussis, pneumoni, Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae (TWAR), TBC, sinuit, tonsillit, laryngit, trakeit, svampinfektion, parasiter, empyem/abscess
◊ Astma, KOL, emfysem, kronisk bronkit, bronkiektasi
◊ Dysfunktionell andning, lungemboli, cystisk fibros, pseudokrupp, tumörer, främmande kropp, näspolyp, sarkoidos, silikos, pneumotorax, hilusaffektion, pleuraexsudat, mellanlobssyndrom, hyperreaktiv slemhinna, extern kompression av lymfkörtel eller annan massa
Luftvägsirriterande ämnen
◊ Inhalerad rök, damm, ånga
◊ Postnasalt dropp
◊ Aspiration
◊ Maginnehåll (Dyspepsi)
◊ Orala sekretioner
◊ Främmande kroppar
Hjärta
◊ Hjärtsvikt, lungödem, perikardit, aortaaneurysm
Annat
◊ ACE-hämmare, aspiration, vaxpropp, otit, intratorakal struma

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Se tabell nedan

 Diagnostiska Tankegångar
Torrhosta Luftvägsinfektioner, e.g. Mycoplasma
Morgonhosta Sinuit, kronisk bronkit
Nattlig hosta Pneumoni (Mycoplasma), astma, hjärtsvikt
Hosta med slem Obstruktiv lungsjukdom, dyspepsi, GERS, bronkialcancer
Subakut hosta Infektion/post-infektiös, pertussis
Kronisk hosta Tobaksanvändning, ACE-hämmare, postviral hosta, postnasal snuva, obstruktiv lungsjukdom, dyspepsi/GERS, lungcancer
Hosta vid ansträngning Astma
Svår, irriterande hosta Lungfibros
Återkommande hosta Kronisk bronkit, KOL, astma

Tecken

Allmänt: Lungauskultation, ÖNH-status

UTREDNING OCH DIAGNOS

Allmänt

Blodprover:
CRP: Förhöjt CRP kan, beroende på hostans duration, tyda på pneumoni, influensa sinuit, lungcancer och allvarlig hjärtsvikt. CRP är dock inte sensitivt eller specifikt för något
PEF-mätning: Kan ge en översikt över lungfunktionen

Radiologi

RTG-lungor: Kan påvisa/utesluta pneumoni, malignitet, bronkiektasier, sarkoidos och tuberkulos

Annat

Spirometri: Kan vara indicerat vid långvarig hosta. Kan påvisa astma eller KOL och då är det aktuellt att göra reversibilitetstest
EKG: Tas för att bedöma kardiell orsak

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Vårdcentral eller specialist. Remiss till specialist, e.g. pulmonolog eller ÖNH-specialist vid oklar diagnos eller vid utebliven effekt av behandling

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på den underliggande orsaken

Egenbehandling

Be patienten dricka mycket, gärna varm dryck. Bör undvika luftvägsirriterande ämnen, såsom rök

Farmakologisk Behandling

Hostmedcin: Efendrin- eller etylmorfinmixtur kan dämpa hostan – se tabell nedan. Dock saknas dokumentation på att efedrinmixtur, hostsdämpande läkemedel eller slemlösande medel har någon effekt men många patienter tycker att de har effekt, framför allt etylmorfinpreparaten (Lepheton och Cocillana). Patienter med pneumoni ska helst inte ha hostdämpande medel
β2-agonister: Kan ha verkan vid kliniska tecken på obstruktion. Dock ingen effekt vid hosta utan obstruktion, varken hos vuxna eller barn
Kortikosteroider: Kan provas vid långvarig eller kronisk hosta. Akut bronchit kan leda till ständig bronchiell hyperreaktivitet som kan lindras med en inhalationssteroid (e.g. flutikason 250 μg morgon och kväll i 1-2 veckor)
Antibiotika: Vid bakteriell infektion
Protonpumpshämmare(PPH): Vid dyspepsi

Behandling av Hosta
Varumärkesnamn Substans Egenskaper
Hostdämpande medel (oral lösning)
Lepheton Efedrin (β2-agonist) + etylmorfin mixtur Möjligen bronkvidgande och mot rethosta
Cocillana-Etyfin Etylmorfin + cocillanaextrakt + senegaextrakt mixtur Mer mot rethosta
Mollipect Bromhexin + efedrin mixtur Möjligen bronkvidgande och slemlösande
Nipaxon, 5 mg/ml
(Receptfritt)
Noskapin
(Opiumderivat)
Har viss hosthämmande effekt (rethosta) som kan jämföras med effekten av kodein  men ofta måste dosen ökas
Inhalations-β2-agonist – exempel
Bricanyl Turbuhaler Terbutalin Bronkvidgande
Buventol Easyhaler Salbutamol
Oxis Turbuhaler Formoterol
Serevent Evohaler Salmeterol
Inhalationskortikosteroid – exempel
Flutide Evohaler, Seretide Evohaler Flutikason Antiinflammatoriskt
Kombination av inhalations-β2-agonist och inhalationssteroid – exempel
Bufomix Easyhaler, Symbicort Turbuhaler Budesonid + formoterol Bronkvidgande och antiinflammatoriskt
Seretide Evohaler Flutikasonpropionat + salmeterol
Övrigt
Theracough, oral lösning Guaifenesin Kan möjligen ha effekt mot segt slem
Citodon, Kodein Alternova, Kodein Recip Kodein Hostdämpande
Vanlig honung Honung Kan möjligen ha effekt mot rethosta
Nasonex Mometason Kan vara effektivt hos icke-astmatiker med allergisk rinit
Acetylcystein p.o. Acetylcystein Endast påvisad effekt vid KOL-exacerbationer

Referenser
1. Benich JJ, Carek PJ. Evaluation of the patient with chronic cough. Am Fam Physician 2011; 84: 887-92. PMID: 22010767
Referenser