Hypermagnesemi

Uppdaterad
2018-08-12
ICD-10
E83.4 (rubbningar i magnesiumomsättningen)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hypermagnesiaemia
Engelska
Hypermagnesemia
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

S-magnesium > 1,05 mmol/L. Symtom ses dock vid > 2,0 mmol/L

Etiologi

Vanligaste orsaken: Njursvikt
Andra orsaker: Överdrivet intag av magnesium (antacida, lavemang), litium, hypotyreos, Mb Addison, Mjölk-alkali-syndrom, familjär hypokalciurisk hyperkalcemi, depression, behandling med magnesium (e.g. magnesiumsulfat vid preeklampsi; Osvaren vid hyperfosfatemi)

Patofysiologi

Akut hypermagnesemi dämpar både central och perifer nervaktivitet genom att hämma frisläppandet av acetylkolin

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Symptomatisk hypermagnesemi är ganska ovanlig. Symtomen är vanligtvis inte uppenbara förrän s-magnesium > 2 mmol / L. Hypermagnesemi förekommer oftast hos patienter med njursvikt efter intag av magnesiuminnehållande läkemedel, e.g. antacida eller laxermedel. Samtidig hypokalcemi, hyperkalemi eller uremi kan förstärka symptomen av hypermagnesemi

Symtom

Oftast ett asymtomatiskt tillstånd. Patienten kan e.g. ha dåsighet och andningsdepression

Tecken

S-magnesium 2,5 mmol/l: Systemisk toxicitet
S-magnesium 2,5 – 5,0 mmol/l: Gastrointestinala störningar (illamående, aptitlöshet, förstoppning), spasm i urinblåsan, muskelsvaghet, letargi, hyporeflexi (avsaknad av djupa senreflexer), störningar i AV-överledning och ventrikulär stimulansledning 
S-magnesium ≥ 3 mmol/l: Svåra neurotoxiska biverkningar
S-magnesium 5 – 10 mmol/l: Arteriell hypotension (p.g.a. vasodilatation), paralytisk ileus, slapp paralys och koma
S-magnesium > 10 mmol/l: Andningsstillestånd och hjärtstillestånd. Hjärtstillestånd kan dock inträffa redan vid s-magnesium 6,0-7,5 mmol/L

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

S-magnesium > 1,05 mmol/L

EKG

Kan påvisa förlängning av PR-intervallet, breddning av QRS komplexet och ökad T-vågsamplitud vid s-magnesium 2,5 till 5,0 mmol/L

BAKGRUND

Vårdnivå

Beror på s-magnesiumkoncentration och symtom

Behandlingsöversikt

Behandla underliggande orsak. Hypermagnesemi kan behandlas med kalcium (kalciumglukonat) i.v. och eventuellt furosemid. Allvarlig hypermagnesemi kan behandlas med hemodialys

Farmakologisk Behandling

Kalciumglukonat (Calcium-Sandoz): Kan eventuellt reversera många av de magnesiuminducerade förändringarna, inklusive andningsdepression
Furosemid (Furix): Intravenös furosemid kan öka magnesiumutsöndringen när njurfunktionen är adekvat

Annan Behandling

Hemodialys: Kan vara indicerat och värdefullt vid allvarlig hypermagnesemi, e.g. vid njursvikt. En relativt stor del (ca 70%) av magnesiumet är inte proteinbundet
Referenser
1.  Fass.se. Osvaren®. [Hämtat 11 juni 2016]