Hypernatremi

Uppdaterad
2018-08-03
ICD-10
E87.0 (hyperosmolalitet och hypernatremi)
E87.0B (hypernatremi)
Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hypernatraemia
Engelska
Hypernatremia
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

P-natrium > 145 mmol/l

Epidemiologi

Mindre vanligt tillstånd

Fysiologi

Natrium är relaterat till kroppsvattnet och normalt regleras s-natrium och extracellulärvätska inom ett smalt intervall. Natrium och vatten följs åt vid fysiologiska volymsändringar och i princip kan natriumkoncentrationen inte stiga utan en patologisk förskjutning av mängden vatten i förhållande till natrium

Etiologi

Minskat/dåligt intag av vatten: Äldre (demens, sväljsvårigheter, stroke, sängbundna), medvetslösa, förvirrade, spädbarn, koma, kirurgi. Feber är ofta bidragande
Ökade förluster av vatten (utan tillräckligt intag): Vattendeficit p.g.a.:
  • Extra-renala förluster: GI-förlust (diarré, fistlar), träning, kramper, brännskador
  • Renala förluster: Central DI, nefrogen DI, osmotisk diures (hyperglykemi, mannitol, karbamid, natriumklorid-intag [i.v. och p.o.], polyetylenglykol, loopdiuretika, polyurisk fas efter njurskada)

Patogenes

Hypernatremi är ett hyperosmolärt tillstånd, där det finns för lite kroppsvatten i förhållande till totala kroppsnatrium. Uppstår oftast p.g.a. hypovolema tillstånd med större förlust av vatten än natrium i samband med andra bakomliggande sjukdomar – i.e. nettovattenförlust och sällan p.g.a. hyperton natriumökning. Dock kan mängden kroppsvatten vara normal eller ökad vid andra mekanismer. Hypernatremi är mindre vanligt än hyponatremi eftersom att patienterna skyddas mot hypernatremi av törst och ADH-frisättning. Observera att obehandlad diabetes insipidus (DI) kan ge mycket snabb ökning av natrium

Patofysiologi

Neurologiska symtom, e.g. medvetandesänkning, kramper och förvirring uppstår p.g.a. att hjärncellerna krymper då det sker ett skifte av fritt vatten från intracellulära till extracellulära rummet

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Akut hypernatremi är mer sannolikt symtomatisk med uttalade symtom då det inte finns tid för anpassning

Symtom

Förändrad mental status (varierande grader), torra slemhinnor, muskelsvaghet

Tecken

Nedsatt hudturgor, oliguri, takypné, kreatininstegring, försämrad glukosreglering, förändrad mental status, svaghet, neuromuskulär irritabilitet, fokala neurologiska bortfall och ibland kramper och koma. Polyuri kan även ses

Komplikationer

Intracerebral- och subarachnoidalblödning (p.g.a. ökad risk för kärlskada – vaskulär bristning), död

Anpassad med modifiering från referens nr 1
Kliniska Manifestationer beroende på hur fort Hypernatremin Utvecklats
Utvecklats över minst ett dygn
Törst: vanligt initialt men saknas ofta vid uttalad hypernatremi
Ortostatism och hypotension: upptstår p.g.a. hypovolemi
Muskelsvaghet och förvirring: kan också bero på grundsjukdomen
Utvecklats på några timmar
Kramper eller hjärnblödning: p.g.a. snabba vätskeskift i CNS

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

P-natrium >145 mmol/l

Prover

Blodprover: blod-, elektrolytstatus, urea, calcium, glukos, LPK, CRP, blodgas, TPK, leverstatus
Urinprover: u-osmolalitet, U-Na, U-K

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Lindring hypernatremi behandlas av akutläkare eller allmänläkare. Omedelbar inläggning vid allvarligt tillstånd
  • Monitorering: Följ puls, blodtryck och diures

Behandlingsöversikt

Behandla underliggande orsaker och sätt ut läkemedel som kan förvirra tillståndet (laxantia, diuretika, litium). Behandlingen beror på om hypernatremin är akut eller kronisk. Diabetes insipidus behandlas med vasopressin i samråd med endokrinolog

Anpassad med modifiering från referens nr 1
Akut Handläggning av Hypernatremi
Grav hypovolemi med chockbild
Ge NaCl 9 mg/ml 1000 -2000 ml under 1-2 timmar. Därefter fortsatt korrigering enligt behandlingen för kronisk hypernatremi
Akut uppkommen hypernatremi (<1 dygn)
Bör korrigeras relativt snabbt, ca 1 mmol/l per timme. Ge vatten p.o. samt Glukos 50 mg/ml (utan elektrolyttillsats), 2000 ml på 6-8 timmar
Kronisk hypernatremi
1. Korrigeras långsamt , max 10 mmol/l per 24 timmar. Om möjligt ge vatten oralt, eventuellt via v-sond. Ju mer natrium i lösningen desto långsammare korrigering
2. Glukos 50 mg/ml med tillsats av Addex-Natriumklorid 40- 80 mmol/l (standardfallet)
3. Vid mycket högt natrium (>170 mmol/l) kan man starta med  inf  NaCl, 9 mg/ml.  
 
Referenser
1. Hulting, J. upp., (2015). Hypernatremi. I: Akut internmedicin 2015., 6e upp. Stockholms läns landsting 
2. Schreiber M. Seminars for year 3 University of Toronto Medicine clinical clerks on medicine: hyponatremia and hypernatremia. October 29, 2002.