Hypertoni, Översikt

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 3 min
Synonymer
Hypertension (HTN), högt blodtryck
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Hypertensio arterialis, hypertonia arterialis
Engelska
Hypertension (HTN)

BAKGRUND

Definition

Systoliskt blodtryck (sBT) >140 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck (dBT) >90 mmHg, se tabell under kriterier

Epidemiologi

Prevalensen är ~ 30–45 % av populationen. sBT ökar med åldern fram till 80 års ålder medan dBT ökar endast fram till 50-årsåldern, därefter förblir trycket konstant eller går ned lite. sBT (pulstryck) är troligtvis den bästa prediktorn för kardiovaskulär sjukdom efter 50-årsåldern

Etiologi

Primär (essentiell) HTN: 80–85 %; ingen enskild orsak
Sekundär HTN: 10–15 %; renal hypertoni (njurparenkymsjukdom eller njurartärstenos), primär aldosteronism (adrenalhyperplasi, adrenaladenom [Conn-syndrom]), obstruktivt sömnapnésyndrom, Cushing-syndrom, hyper-/hypotyroidism, feokromocytom, coarctatio aortae

Predisponerande Faktorer

Arv, övervikt, högt saltintag, regelbunden hög alkohol konsumtion, brist på regelbunden fysisk aktivitet, rökning, övriga delar av metabola syndromet

Differentialdiagnoser

Pseudohypertoni/situationsbetingat e.g. vitrockshypertoni

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Oftast asymtomatisk men HTN kan ge symtom vid mycket högt tryck och då i form av huvudvärk, yrsel, ansträgningssdypsné, ansträngningsrelaterade bröstsmärtor, palpitationer, epistaxis

Tecken

Vid primär HTN: Oftast inga tecken
Vid sekundär HTN: Flush, takykardi, hematuri, proteinuri, förhöjt kreatinin eller minskad GFR. Hypokalemi ses särskilt vid användning av diuretika

Komplikationer

Cerebrovaskulär sjukdom (CVS): TIA, slaganfall, vaskulär demens
Coronar hjärtsjukdom: Angina pectoris och hjärtinfarkt
Andra: Vänsterkammarhypertrofi, diastolisk dysfunktion, vänsterkammardilatation, hjärtsvikt, plötslig död (10–20 % av alla dödsfall i västvärlden), perifer vaskulär sjukdom, njurskada, retinasjukdom

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

NICE (2013) rekommenderar mottagningsblodtryck (≥140/90 mm Hg) + 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning eller upprepade hemblodtrycksmätningar (≥135/85 mm Hg)

Klassificering (ESH/ESC) av Hypertoni (HTN)
KategorimmHg
Systoliskt (sBT) Diastoliskt (dBT)
Optimal90 – 119+60 – 79
Hög normal/pre-HTN130 – 139±85 – 89
Mild (grad 1)140 – 159±90 – 99
Måttlig (grad 2)160 – 179±100 – 109
Svår (grad 3)≥180±≥ 110
Isolerad systolisk HTN≥ 140+< 90

Blodtrycksmätning (BT-mätning)

Blodtrycket bör mätas upprepade gånger (i.e. 2-3 gånger) under standardiserade förhållanden vid varje besök och efter en observationstid på 3-6 månader. Ambulatorisk BT-mätning eller hemblodtrycksmätningar bör göras för att ställa diagnosen HTN
◊ 24-timmars ambulatoriskt BT: Hypertoni:
Dygnsgenomsnitt ≥130/80 mm Hg
Genomsnitt under dagen ≥135/85 mm Hg
Genomsnitt under natten ≥120/70 mm Hg
◊ Upprepade hemblodtrycksmätningar: Genomsnitt dagtid ≥135/85 mm Hg

Blodprover och Urinprover

Allmäna blodprover: Elektrolyter, kreatinin (eller cystatin C), urat, totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider, fastande blodsocker, HbA1c, CRP, B-natriuretisk peptid (NT-pro-BNP)
P-metoxykatekolaminer: Screening av feokromocytom. Renin och aldosteron i serum för screening av primär aldosteornism. DT-binjurar vid hormonspegel som talar för sekundär HTN engagerande binjurarna
Urinprover: Urinundersökning (inklusive mikroalbuminuri)

EKG

Vänsterkammarhypertrofi eller tecken på ischemisk hjärtsjukdom inklusive genomgången hjärtinfarkt: vänsterkammarhypertrofi fördubblar risken för hjärtinfarkt, plötslig död och stroke, och fyrdubblar risken för utveckling av hjärtsvikt

Radiologi

Ekokardiografi: För bedömning av vänsterkammarhypertrofi (subklinisk)
USG (± Doppler): av njurar eller isotoprenografi med ACE-hämmarprovokation vid misstanke om sekundär renoparenkymatös hypertoni
Carotisdoppler: För att undersöka väggförtjockning av a. carotis interna och förekomst av plack
MRT-hjärta: För vänsterkammarhypertrofi

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas vanligtvis av allmänläkare. Malign HTN skall behandlas på akutmottagningen

Behandlingsöversikt

Behandling av mild HTN är kontroversiell då det saknas stöd för att behandling ger minskad mortalitet eller morbiditet. Icke-farmakologisk behandling/egenbehandling bör vara förstahandsbehandlingen vid mild HTN

Egenbehandling

Patienten bör sluta röka, behandla sömnapné, viktminskning vid övervikt, förbättrad stresshantering, minskad alkoholöverkonsumtion, minska saltintaget till 5–6 g/dag (helst 3 g/dag), öka intaget av frukt och grönt (5 om dagen), minska fett- och kolhydratintaget, öka andelen omättat fett (fet fisk), öka fysiska aktiviteten (till 2,5 timmar/vecka)

Farmakologisk Behandling

Läkemedelsbehandling har störst effekt på risken för slaganfall. Läkemedelsbehandling bör ges till:
Alla med komplicerad hypertoni så som målorganpåverkan, kardiovaskulär sjukdom, DM, nefropati
Alla med måttlig till svår hypertoni
Vid mild okomplicerad hypertoni stratifieras patienten i absolut kardiovaskulär risk (SCORE)
Vid blodtryck >160/100 mm Hg rekommenderas läkemedelsbehandling oberoende av totalrisk
Vid >5 % tioårsrisk för kardiovaskulär död rekommenderas läkemedelsbehandling vid blodtryck >140/90 mm Hg:
▫ Vid <5 % tioårsrisk för kardiovaskulär död rekommenderas läkmedelsbehandling vid blodtryck >140/90 mm Hg och tecken på organskada, ansamling av riskfaktorer eller samtidig hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom eller diabetes
▫ Överväg läkemedelsbehandling vid blodtrycksnivåer 140–159/90–99 mm Hg utan andra riskfaktorer om livsstilsåtgärder inte har avsedd effekt
Mild (grad 1) HTN och en eller flera riskfaktorer så som påvisad skada i målorgan (hjärta, hjärna, njurar, ögonbotten, perifera kärl), etablerad kardiovaskulär sjukdom, njursjukdom (njurinsufficiens grad IV eller högre), DM, 10-årsrisk för kardiovaskulär död ≥ 5 %

Behandlingsmål för Hypertoni (HTN)
Utan DM< 140/90 mm Hg
Vid DM< 140/85 mm Hg
BT-mål hos personer > 80 år<150/90 mm Hg. Vid systoliskt blodtryck >160 mmHg bör blodtrycket sänkas till 150 mmHg
BT-mål hos personer < 80 år<140 mmHg under förutsättning att behandlingen tolereras och om patienterna är i övrigt friska och pigga

Rekommenderade Läkemedel för Hypertoni (HTN)
Förstahandsval
ACE-hämmareEnalapril, ramipril och kombinationer med hydroklortiazid
KalciumantagonisterAmlodipin, felodipin, verapamil
Angiotensin II-blokerare (ARB)Losartan, kandesartan och kombinationer med hydroklortiazid
DiuretikaBendroflumetiazid (Salures), hydroklortiazid (Esidrex)
Aldosteronantagonister (alternativ till diuretika)Spironolakton, eplerenone (Inspra)
Andrahandsval
β-blockerareBisoprolol, karvedilol, metoprolol
Tredjehandsval
Alfablockerare, som tilläggsterapiDoxazosin

Annan Behandling

Renal sympaticusdenervation (endoskopisk) kan utföras hos behandlingsresistenta patienter
Referenser