Intestinal Pseudoobstruktion

Uppdaterad
2018-12-23
ICD-10
K56.7 (iIleus, ospecificerad)
Synonymer
Falskt tarmvred, pseudoileus
Andra stavningar
Pseudo-ileus
Latin/Grekiska
Pseudoobstructio coli
Engelska
Intestinal pseudo-obstruction (acute colonic pseudo-obstruction [ACPO], chronic colonic pseudo-obstruction [CCPO])
Beräknad läsningstid: 2 min

BAKGRUND

Definition

Kliniska manifestationer av obstruktion, i.e. dilatation av colon, utan påvisbara bevis för en sådan obstruktion i distala colon. Kan utifrån den kliniska presentationen delas in i akut eller kronisk form. Denna översikt kommer att handla om den akuta formen
  • Akut colon-pseudoobstruktion (ACPO): Även kallat Ogilvie-syndrom
  • Kronisk colon-pseudoobstruktion (KCPO): Se tabell för KCPO-kriterier

Epidemiologi

Vanligast hos hospitaliserade patienter där det finns en association med en mängd olika medicinska och kirurgiska tillstånd så som trauma, graviditet/kejsarsnitt, allvarliga infektioner, kirurgi (thorax, bäcken eller ortopedisk). Vanligare hos äldre patienter (> 50 år), där ACPO är vanligare hos patienter > 70 år. KCPO är en ovanlig sjukdom

Etiologi

ACPO: orsaken är multifaktoriell
sällsynt tillstånd
  • Vanligaste: Trauma (framför allt retroperitoenal trauma), kardiovaskulära tillstånd (framför allt hjärntinfarkt, hjärtsvikt), allvarliga infektioner
  • Andra: Nyligen genomgången operation (av buk, urologiska, gynekologisk, ortopedisk, hjärt-, eller neurologiska),  ryggmärgsskada, neurologiska sjukdomar, hypotyreos, elektrolytobalans (hyponatremi, hypokalemi, hypokalcemi, hyperkalcemi eller hypomagnesemi), andningsvägar, nedsatt njurfunktion, läkemedel (e.g. narkotika, TCA, fentiaziner, Parkinson-läkemedel, anestesimedel), svår obstipation

Patogenes

Oklar patogenes, möjligtvis en obalans i det autonoma nervsystemet ± uppreglering av COX-2

Predisponerande Faktorer

Hög ålder, amyloidos, Guillain-Barré-syndrom, alkoholmissbruk, GI-carcinom, Berdon-syndrom, megacystis-megacolon, myelom

Differentialdiagnoser

Akut megakolon, kronisk megakolon, akut mesenterialkärlsocklusion, kronisk mesenterialkärlsocklusion, adenocarcinom, kronisk obstipation, divertikulit, Hirschsprung-sjukdom, tarmperforation, mekanisk colonobstruktion, toxisk megakolon

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Buksmärta (80%), illamående och kräkningar (80%), obstipation (40%), feber (37%)

Tecken

Bukdistention (90-100%), bukömhet (64%), hypoaktiva/frånvarande tarmljud (60%), normala/hyperaktiva tarmljud (40%), tom ampull vid per rectum

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kliniska manifestationer samt DT-buk. Mekanisk obstruktion måste uteslutas

Kriterier för Kronisk Colon-Pseudoobstruktion (KCPO)
Alla av nedanstående punkter behöver uppfyllas för diagnos
Symtom av recidiverande tarmobstruktion de senaste 6 månaderna
Uppblåsthet och/eller smärta under de senaste 3 månaderna
Radiologiska tecken på tarmobstruktion
Inga tecken på anatomiska/strukturella abnormaliteter

Blodprover

Blodprover har litet diagnostiskt värd för ACPO men kan bekräfta/utesluta andra orsaker. Ta blodstatus, leverstatus, elektrolytstatus samt laktat. Leukocytos kan tyda på perforation medan högt laktat kan tyda på ischemi

Radiologi

RTG-BÖS: Slätröntgen-buköversikt var tidigare förstahandsundersökning men har ersatts av DT-BÖS och DT-buk med kontrast
DT-BÖS: DT-buk utan kontrast (lågdos-DT). Vanligare som förstahandsundersökning
DT-buk med kontrast: Högre stråldos och tar längre tid att genomföra än DT-BÖS men ger mer information

Coloskopi

Coloskopi kan urskilja pseudoobstruktion från mekanisk colonobstruktion och kan användas terapeutsikt vid dekompression. Även biopsi kan tas

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas på sjukhus

Behandlingsöversikt

Mekanisk obstruktion, perforation och ischemi måste uteslutas innan behandling. Behandla underliggande orsak. ACPO behandlas med läkemedel eller dekompression

Konservativ Behandling

Sätt ventrikelsond (v-sond) och ge intravenös vätska. Ge neostigmin (Neostigmin) 2-2,5 mg i.v. under 3 minuter. Denna dos kan upprepas varje 3-4 timme. Vid utebliven effekt, ges Neostigmin-infusion, 2,5-3 mg i.v. under 3 minuter

Coloskopisk Dekompression

Coloskopisk dekompression är effektiv hos 85 % av patienterna. Kan upprepas så många gånger som behövs

Kirurgi

Tubcekostomi (rörcekostomi) är förstahandsval om kirurgi är indicerat. Colektomi är indicerat vid perforation eller ischemi
Referenser
1. Emedicine.medscape.com, (2015). Intestinal Pseudo-Obstruction: Background, Anatomy, Pathophysiology. [Länk] [Hämtat 13 oktober 2015]