Myokardit

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Hjärtmuskelinflammation
Andra stavningar
Myocardit
Latin/Grekiska
Myocarditis
Engelska
Myocarditis

BAKGRUND

Definition

Inflammation i myocardium

Epidemiologi

Okänd incidens. Ofta subkliniskt förlopp (självbegränsande) med spontan förbättring

Etiologi

Infektion: Virusinfektioner är vanligast
  • Virus: Enterovirus (Coxsackie [vanligast], ECHO), adenovirus, parotitvirus, CMV, influensavirus, EBV, HIV, poliovirus
  • Bakterier (mer ovanligt): Spirochaetes (Borrelia), S. aureus, C. perfringens, C. diphtheriae, Mycoplasma, Rickettsia
  • Svamp: Aspergillus (ofta hos immunsupprimerade)
  • Parasiter: Trypanosoma cruzi, toxoplasmosis
Toxinpåverkan: Katekolaminer, kemoterapi, kokain
Överkänslighet/eosinofila: läkemedel (antibiotika, diuretika, litium, klozapin), insekt/ormbett
Systemiska sjukdomar: SLE, RA, sarkoidos, autoimmuna
Annat: Idiopatisk jättecellsmyokardit, akut reumatisk feber, strålning, hypertyreos

Patogenes

Ofta en immunologisk respons på infektion. Infektion leder till direkt invasion av en mikroorganism, produktion av toxin samt immunologiskt relaterad skada av myocardium

Differentialdiagnoser

Instabil angina pectoris, hjärtinfarkt, perimyokardit, hjärtsvikt

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kan vara helt symptomfri, subklinisk infektion eller snabb progression; kan variera från lymfadenopati, influensaliknande symtom, till akut HS med lungödem eller plötslig hjärtdöd; kan uppvisa symtomen flera dagar till veckor efter utbrott av akut febersjukdom, luftvägsinfektion, gastrointestinala infektioner
  • Allmänt: Ökad hjärtfrekvens (HF), bröstsmärtor (vid samtidig perikardit, hjärtischemi), synkope (arytmier, hjärtsvikt), ibland prodromala luftvägsproblem, GI-symtom eller annan febersjukdom

Tecken

Tecken till hjärtsvikt (ökat VJT [halsvensstas], rasslande ljud från lungorna samt gnidningsljud och galopprytm från hjärtat), fulminant myokardit (HS, med ventrikulära arytmier och allvarliga ledningsstörningar)

Komplikationer

Dilaterad kardiomyopati

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kliniska manifestationer, EKG, hjärtmarkörer samt ekokardiografi (kardiomegali och kontraktil dysfunktion). Myokardbiopsi dock ger den definitiva diagnosen men utförs sällan

Blodprover

Förhöjda hjärtmarkörer (CK-MB och troponin-I, troponin-T) som sker under längre tid än vid infarkt

EKG

Övergående lätta rytmstörningar med extrasystolier; ospecifika ST-T-förändringar; AV-block (speciellt vid borreliainfektion); ventrikulära arytmier

Radiologi

RTG-thorax: Diffust förstorad hjärtskugga och lungstas
MRT (med kontrast): Påvisar myocardiumkada som kan skiljas från myokardskada vid infarkt
Ekokardiografi: Konstaterar allvarlighetsgraden vid bedömning av EF

Percutan Endomyokardbiopsi

Indicerat vid stabilt hemodynamiskt tillstånd. Undersökningen har dock låg sensitivitet, vilket gör att falskt negativa biopsier förekomma, detta p.g.a. fläckvis inflammation

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Skall behandlas på sjukhus

Behandlingsöversikt

Ingen behandling (övervakas endast i början) vid lindrigare fall

Farmakologisk Behandling

Vid mycardiumnekros ges samma behandling som MI, i.e. ACE-hämmare,  β-blockerare, aldosteronhämmare, diuretika, digitalis och långtidsverkande nitrater

Annan Behandling

Immunosuppressiv (yngre patienter), pacemakerbehandling eller implantering av automatisk defibrillator; mekanisk hjärtpump (korttids- eller långtidsanvändning); hjärttransplantation

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Förlopp

Oftast sker en komplett restitution men subkliniska former kan leda till dilaterad kardiomyopati

Prognos

Kan leda till dilaterad kardiomyopati
Referenser