Sorkfeber

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Nephropathia Epidemica
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Nephropathia epidemica
Engelska
Epidemic nephropathy (type of haemorrhagic fever with renal syndrome [HFRS])

BAKGRUND

Definition

Sorkfeber (NE) är en typ av hemorragisk feber med renalt syndrom (HFRS) och är en form av Hantaanvirus-sjukdom

Etiologi

Puumalavirus (grupp V[-]ssRNA) som är ett virus inom släktet Hantaanvirus som ingår i familjen Bunyaviridae

Epidemiologi

Förekomst: Europa (även Balkan men ej andra länder runt Medelhavet), Asien och USA (liknande virus [Sin Nombre virus] orsakar Hantaanvirus pulmonellt syndrom [HPS]). I norra Europa förekommer ofta större utbrott vart 3-4 år. I Sverige ses sorkfeber norr om Dalälven och är vanligast under november till april
Reservoar: Långsvansad skogssork (Myodes glareolus) – zoonos
Överföring: Inhalation av viruspartiklar från skogssorkars avföring, urin, saliv men även dammpartiklar där sorkar varit. Smitta kan förekomma från förorenat dricksvatten
Inkubationstid (IT): 2-6 veckor (intervall: 1-8 veckor)
Smittsamhet: Smittar ej mellan människor

Differentialdiagnoser

Akut nefrit

KLINISKA MANIFESTATIONER

Allmänt

Många infektioner kan vara asymtomatiska. Sjukdomstillståndet kan delas in i 5 faser (se tabell)

Symtom

Akut sjukdomsperiod under 1-2 veckor initialt med influensaliknande symtom (hög feber, huvudvärk, myalgi, buksmärtor, ryggsmärtor, polydipsi, anorexi, illamånde, kräkningar, ± synrubbningar), makroskopisk hematuri (ofta), symtom på njursvikt (e.g. hypotension; anuri/oliguri, polyuri), ± kutana blödningar; postinfektiös trötthet (långdragen)

Kliniska Faser vid Nephropathia Epidemica (NE)
Febril fas (1-7 dagar)Feber, huvudvärk, kräkning, bukmärtor, ryggsmärtor, synstörningar
Hypotensiv fas (1-3 dagar)Hypotension, kapillärläckage, pulmonella symtom
Oligurisk fas (2-7 dagar)Oliguri, anuri (urinmängd <100 ml / dygn), vätskeretention
Polyurisk fas (1-2 veckor)Polyuri, viktminskning
Konvalescent fas (2-8 veckor)Svaghet, trötthet (postinfektiös)

Tecken

Feber, nedsatt allmäntillstånd (AT), ± lågt BT, ± tecken på njursvikt (oliguri [50 %], proteinuri [90 %] och hematuri [60%]) oftast 3-5 dagar in i sjukdomsförloppet

Allvarliga Komplikationer

Blödningar, polyradikulit, meningoencefalit, encefalomyelit, dialyskrävande njursvikt, multiorgansvikt, hypofysblödning, perimyocarditis, LE, glomerulonefrit

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Påvisande av IgM antikroppar eller titerstegring av IgG antikroppar mot Puumalavirus i serum ställer diagnosen

Blodprover

Allmänt: CRP-stegring (ofta tidigt), förhöjt s-kreatinin (sent), trombocytopeni
Serologi: Specifika serum IgM-AK eller titerökning av IgG-AK mot Puumalavirus. IgG-AK tyder på genomgången infektion och immunitet (livslång)

Andra Undersökningar

Urinprover: Hematuri ± proteinuri (albuminuri; ofta låggradig) kan opvisas
Övrigt: PCR och odling av virus används sällan

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Sjukhusinläggning vid tecken på akut nefritsyndrom

Behandlingsöversikt

Det finns ingen särskild behandling eftersom att tillståndet oftast är självbegränsande men patienten bör observeras och elektrolyt- och vätskebalansrubbningar bör övervakas. Ibland behövs dialys (upp till 6%). NE är en anmälningspliktig sjukdom

Referenser
1. Bergman C, Arneborn M, Giesecke J. Sorkfeber i Sverige ökar och sprider sig söderut. Läkartidningen 2005; 1:38-41. [Länk]
Referenser