Pneumothorax, Översikt

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 3 min
Synonymer
Lungkollaps
Andra stavningar
Pneumotorax
Latin/Grekiska
Pneumothorax
Engelska
Pneumothorax

BAKGRUND

Definition

Luft/gas i pleurahålan (pleurala rummet) som kan försämra syresättningen och/eller ventilationen. Denna översikt tar mestadels upp spontanpneumothorax
  • Spontanpneumothorax (SP): SP uppkommer utan någon provocerande faktor som trauma, kirurgi eller diagnostisk intervention
  • Primär spontanpneumothorax (PSP): Ingen underliggande sjukdom
  • Sekundär spontanpneumothorax (SSP): p.g.a. underliggande lungsjukdom
  • Traumatisk pneumothorax: Vanlig komplikation vid penetrerande eller trubbiga bröstskador
  • Iatrogen pneumothorax: Orsakas av medicinska åtgärder
  • Menstruationspneumothorax (katamenial pneumothorax): Ovanlig form av sekundär spontanpneumothorax som inträffar inom 72 timmar efter påbörjad menstruation hos premenopausala kvinnor och ibland hos postmenopausala kvinnor som tar östrogen. Själva orsaken är intrathorakal endometrios som möjligen orsakas av ektopisk peritoneal endometrievävnad spridd genom defekter i diaphragma eller embolisering genom bäckenvener

Epidemiologi

Primär spontanpneumothorax är vanligast bland män i åldern 20–40 år medan sekundär spontanpneumothorax är vanligast bland äldre patienter med lungsjukdom

Etiologi

Primär spontanpneumothorax : Ruptur av subpleurala apikala blåsor p.g.a. högt negativt intrapleuralt tryck som uppstått p.g.a. medfödd abnormalitet i pleura
Sekundär spontanpneumothorax : KOL, bullöst emfysem, astma, CF, Marfan-syndrom, TB, infiltrativa lungsjukdomar, övertrycksventilering med respirator; endometrios
Traumatisk pneumothorax: revbensfraktur (revbenet skadar lungan), penetrerande skada genom thorax
Iatrogen pneumothorax: e.g. transthorakal nålaspiration, CVK-inläggning, thorakocentes, mekanisk ventilation, HLR

Predisponerande Faktorer

Unga, långa och smala män. Förövrigt familjär predisposition; cigarettrökning (spontan pneumothorax)

Differentialdiagnoser

Lungemboli, hemothorax, hjärtinfarkt, pneumoni

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kan vara asymtomatisk. Initialt akut debut (ofta vid vila eller under sömn) med pleuritisk bröstsmärta och dyspné. Det kan ta flera dagar innan patienten söker vård

Tecken

Ofta inga tydliga tecken vid lindriga fall. Takypné och takykardi kan uppså. Vid uttalade fall noteras ipsilateralt nedsatta andningsljud, hyperresonans/ökad perkussionston (tympanism) noteras
Tensionpneumothorax: Svår takykardi, hypotension, mediastinal/tracheal förskjutning. Se separat översikt

Komplikationer

Övertryckspneumothorax (övertrycksventilering i respirator), pneumomediastinum, subkutant emfysem

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av kliniska manifestationer och RTG/DT

Blodprover

Arteriella blodgaser (ABG) kan visa hypoxemi och hypokapni som ett resultat av hyperventilation

EKG

Kan visa förändringar som kan misstolkas som akut MI

Radiologi

RTG-lungor: Påvisar en luftficka med synlig visceral pleuralinje, ibland föreligger också pleuravätska
  • Liten: Separation av viscerala och parietala pleura ses som fina tagande linjer parallellt med bröstväggen vid apex; avstånd < 2 cm (från viscerala pleuraytan till bröstväggen). Alternativ definition är avståndet från apex till lungkupolen på röntgenbilden < 3 cm
  • Stor: Ökad densitet och minskad volym av lungan på sidan av pneumothorax. Avståndet mellan den viscerala pleuraytan (lungkanten) till bröstväggen är > 2 cm
DT-thorax: Kan skilja en emfysematös bulla från en pneumothorax. Högupplöst DT (HRCT) kan göras vid misstanke om underliggande parenchymal lungsjukdom

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Sjukhusinläggning av påverkade patienter för observation

Behandlingsöversikt

Liten pneumothorax: Lindrig  pneumothorax innefattar luftspalter < 1–1,5 cm eller < 20 % på RTG. Behandlas på sjukhus med sängläge och 100 % syrgas om patienten är lätt påverkad. Kan sedan skrivas ut efter 2-3 dagar med RTG-kontroll. Om patienten är helt opåverkad kan patienten kontrolleras polikliniskt utan sjukhusinläggning. Tillståndet läker spontant på några veckor.  RTG-kontroll polikliniskt inom 3-5 dagar
Dränagebehandling: Indicerat vid subtotal-total pneumothorax (stor spontanpneumothorax), övertryckspneumothorax. Sugdränage kan läggas in dagtid om patienten inte är andningspåverkad medan en andningspåverkad patient bör få dränaget akut

Kirurgi

Indicerat vid allvarliga fall samt recidiverande episoder med spontanpneumothorax. Kirurgiska metoderna inkluderar torakoskopi, torakotomi, kirurgisk pleurodes med instillation av talk

PROFYLAX OCH UPPFÖLJNING

Allmänt

Profylax: Patienten bör sluta röka, undvika höga höjder (tunn luft), flygning utan tryckkammare och dykning
Uppföljning: Patienten bör undvika tunga lyft < 6 veckor efter pneumothorax. Flygförbud en månad från att tillståndet är läkt samt förbud mot dykning med flaskor för all framtid

FÖRLOPP OCH PROGNOS

Allmänt

Förlopp: Recidiv hos ca 50 %
Prognos: Primär spontanpneumothorax har bättre prognos än sekundär. Recidivfrekvensen efter thoraxdränage och sug är ganska stor

Referenser
1. Pettersson, A. m fl, (2013). Pneumothorax. I: Akut kirurgi. Behandlingsprogram 2013., 2:a uppl. Stockholms läns landsting 
Referenser