Skänkelblock

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Grenblock
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Block fasciculi dextri, block fasciculi sinistri
Engelska
Bundle branch block (BBB; RBBB, LBBB)

BAKGRUND

Definition

Förlängd och förändrad depolariseringen av kamrarna

Epidemiologi

Förekomst ökar med åldern

Etiologi

Medfött, kronisk degeneration i retledningssystemet; efter hjärtinfarkt eller vid kroniskischemisk hjärtsjukdom, kardiomyopati, efter klaffkirurgi eller ablation, myokardit

Predisponerande fFktorer

Digoxin, kalciumblockerare, β-blockerare (även ögondroppar)

Differentialdiagnoser

Sinusknutedysfunktion

KLINISKA MANIFESTATIONER

Högersidigt Skänkelblock

Vanligtvis inte associerat med symtom eller hjärtsjukdom

Vänstersidigt Skänkelblock

Ofta associerat med annan hjärtsjukdom

Komplikationer

Skador i samband med fall/synkope, utveckling av hjärtsvikt (HS), asystoli och död

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Kan vara intermittent uppträdande och långvarig registrering kan behövas. Se tabell för diagnoskriterier

Diagnoskriterier för Skänkelblock (Grenblock)
Högersidigt grenblockVänstersidig grenblock
– QRS > 0,12 s
– V1 visar RSr
– Normala axlar
– QRS > 0,12 s
– Ingen septal Q i V5 och V6
– Ofta Rr i V5 och V6

Undersökning

EKG ± Holter-monitorering, ekoundersökning/UL, arbets-EKG

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Remiss till specialist vid symtomgivande bradyartymier bör remitteras till hjärtspecialist (pacemakerbehandling)

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på om patienten har ett symtomgivande block

Farmakologisk Behandling

Atropin 0,5 -1,0 mg i.v. kan ges vid akut symtomgivande bradykardi, särskilt i vagala situationer (fuktig hud, kallsvettning)

Pacemaker

Indikation: Symtomgivande bradyarytmi
Temporär pacemaker: Indicerat vid alla typer av ihållande bradyarytmier som ger blodtrycksfall, hjärtsvikt eller uttalade besvär
Permanent pacemaker: Indicerat vid återkommande symtomatiska bradyarytmier, asymptomatiskt AV-block grad II (Mobitz II), AV-block grad III (kammarfrekvens < 40/min, vid utebliven frekvenshöjning under aktivitet)
Referenser