Ventilpneumothorax

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 2 min
Synonymer
Övertryckspneumothorax, tensionspneumothorax 
Andra stavningar
Ventilpneumotorax
Latin/Grekiska
Pneumothorax
Engelska
Tension pneumothorax

BAKGRUND

Definition

Akut tillstånd med ökande lufttryck i pleurahålan och påföljande kompression av lungor och kärl i thorax

Etiologi

Nästan alltid av lesioner i viscerala pleura där defekten verkar som en envägs-ventil. I vissa fall kan en sådan ventilmekanism uppstå genom en skada i bröstväggen och parietalpleura så att luft sugs in utifrån

Patogenes/Patofysiologi

Luft strömmar in i pleurahålan vid inspiration, men kommer inte ut vid exspiration. Den skadade lungan kollapsar och det ökade trycket i den halvan av thorax leder till en förskjutning av mediastinum och trakea som komprimerar motsatt lunga samt vena cava superior och inferior. Resultatet blir reducerat venöst tillbakaflöde, fallande hjärtminutvolym och eventuellt kardiovaskulär kollaps

Predisponerande Faktorer

Penetrerande thoraxskada, trubbigt thoraxtrauma med kostalfraktur och parenkymskador eller övertrycksventilering; sekundärskada vid spontan pneumothorax

Differentialdiagnoser

Spontan pneumothorax, akut astma, främmande föremål i luftvägarna, lungemboli, chock, hjärttamponad, andra orsaker till akut kardiovaskulär kollaps

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Bröstsmärtor, hyperventilation, ångest, ± nedsatt allmäntillstånd (AT)

Tecken

Takykardi, dyspné (uttalad), cyanos, halsvenstas, mediastinal/tracheal deviation, minskad taktil/vokal fremitus; hyperresonans/ökad perkussionston (tympanism; över berörd hemithorax), ipsilaterala minskade andningsljud
Sena tecken: Hypotension, sänkt medvetande, cyanos och hypoxi

Komplikationer

Obehandlad tensionspneumothorax: Leder till kardiovaskulär kollaps och hastig död

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Klinisk diagnos. Vid misstanke om tillståndet utförs inte RTG-thorax då tillståndet behöver behandlas omedelbart

RTG-thorax

Indicerat efter att situationen stabiliserats med dekompression och inläggning av thoraxdränage

Blodprover

ABG: Kan påvisa hypoxi, hyperkapni och acidos

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Akut behandling och sjukhusinläggning

Behandlingsöversikt

Misstänkt tensionspneumothorax måste behandlas omedelbart (framförallt vid sena tecken), innan RTG-thorax. Behandlas med dekompression och därefter inläggning av thoraxdrän. Patienten bör även få 100 % O2 via mask

Dekompression

Initialt akut dekompression med en eller flera stor kanyler i 2:a interkostalrummet (i.e. mellan 2:e och 3:e revbenet) i medioclaviculärlinjen eller 5:e interkostalrummet i främre axillärlinjen på berörd sida

Thoraxdränage

Sätts så snart som möjligt. Bör läggas i 4:e eller 5:e interkostalrummet i främreaxillarlinjen, precis lateralt om m. pectoralis major. Dränet kan även läggas i medioclavicularlinjen i 2:a interkostalrummet. Dränaget kopplas till Pleuravac eller liknande kanister med ett undertryck på 10–15 cm H2O
◊ Pneumothorax utan hemothorax: tunt dränage (Ch 20) kan användas
◊ Pneumothorax utan hemothorax: dränage med Ch 28–30 bör användas för bättre dränering av blod och vätska
Referenser