Ventrikulär Takykardi

Uppdaterad
2018-07-30
ICD-10
Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska
Beräknad läsningstid: 1 min
Synonymer
Kammartakykardi, ventrikeltachycardi
Andra stavningar
Ventrikulär tachycardi (VT)
Latin/Grekiska
Tachycardia ventricularis
Engelska
Ventricular tachycardia (VT)

BAKGRUND

Definition

≥ 3 på varandra följande ventrikulära extrasystolier med en ventriculär frekvens > 100 slag/min (vanlig frekvens: 160–240 slag/min). Kan delas in i icke-ihållande (< 30 sek) och ihållande

Epidemiologi

Kortvarig ventrikulär takykardi och ventrikulär flimmer uppkommer ofta i akutstadiet (< 48 timmar) av en akut hjärtinfarkt

Etiologi

Ischemisk hjärtsjukdom (inklusive hjärtinfarkt), kardiomyopati, myokardit, antiarytmika, antidepressiva, intoxikationer (alkohol)

Predisponerande Faktorer

Hjärtsvikt, anemi, hypoxi, infektion, hypokalemi, hypomagnesemi, alkohol

Differentialdiagnoser

Supraventrikulär takykardi med aberration

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Palpitationer, dyspné, bröstsmärtor, polyuri, svimning, närsynkope och synkope, vertigo och slapphet

Tecken

Takykardi (opåverkad eller hemodynamiskt påverkad [vanligare; chocktecken (dåsighet, kalla och fuktiga extremiteter, oligouri), lungödem]), förlust av medvetandet (några få sekunder)

Komplikationer

Plötslig hjärtdöd (mors subita), anoxiska hjärnskador, försämring av en ischemisk hjärtskada, synkope och fallskador

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnostiserasmed med hjälp av EKG

Blodprover

Prover för att utesluta akut MI, ± elektrolyter

EKG

Allmänt: Bred QRS – takykardi ska tolkas som kammartakykardi remitteras sjukhus. Se tabell
Esofagalt EKG: För att urskilja ventrikulära takykardier från supraventrikulära takykardier med abberation

EKG-tolkningar av Ventrikulär Tachycardi (VT)
Ventrikeltachycardi
– Breda QRS komplex
– Frekvens 130–180 (–250)
– EKG-rytmen är oftast regelbunden
– Diagnostiskt AV-dissociation, fusionsslag och capture slag
– Kan ha retrograd överledning med P-vågor efter QRS
Ventrikelflimmer
– EKG visar oregelbundna vågor utan igenkännliga P-, QRS- eller T-vågor
Torsades de pointes
– Kammartakykardi med kontinuerlig ändring av QRS-axeln
Supraventrikulär tachycardi med abberation är en differentialdiagnos
– P-vågor förknippade med QRS-komplexet
– Inga fusions- eller erövringsslag
– Klassiskt grenblock-QRS
– Samma QRS-morfologi som vid sinusrytm
– QRS kortare än 0,14 sekunder

Andra Undersökningar

Ekokardiografi, coronarangiografi, elektrofysiologisk undersökning

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av kardiolog eller medicinläkare. Patienten skall till akutmottagningen vid alla former av kammartakykardier/kammarflimmer ± 12-avlednings EKG 

Akut Kammartakykardi

Behandling är ej indicerat vid korta anfall utan symtom efter e.g. MI. Indikation för behandling är kammartakykardi > 30 sek samt kortvarig takykardi med symtom
Hemodynamiskt instabil: Elektrokonvertering (vid möjlighet)
Hemodynamisk stabil: Elektrokonvertering, läkemedelskonvertering eller overdrive stimulering

Torsade de Pointes

Sätt ut/seponera läkemedel + korrigera elektrolyter + stimulering med hög frekvens

Allvarlig eller Recidiverande Takykardi

Ge amiodaron (Cordarone) intarvenöst

Implanterbar Defibrillator

Indicerat vid allvarlig arytmi

Profylax

β-blockerare, amiodaron (Cordarone) eller implantation av automatisk defibrillator
Referenser