Wilson-Sjukdom

Uppdaterad
2019-01-02
ICD-10
E83.0B (Wilson-sjukdom)
Synonymer
Hepatolentikulär degeneration 
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Morbus (Mb) Wilson, degeneratio hepatolenticularis
Engelska
Wilson disease
Beräknad läsningstid: 1 min

BAKGRUND

Definition

Mb Wilson är en autosomalt recessiv sjukdom med hepatolentikulär degeneration  som karakteriseras av onormal ackumulation av koppar i kroppens organ

Epidemiologi

Vanligast med heterozygota (1/90)

Etiologi

Mutation i Wilson-sjukdom-genen (ATP7B) på kromosom 13

Patogenes och Patofysiologi

ATP7B mutation leder till minskad utsöndringen av koppar från levern till gallan som ökar absorption av koppar från tunntarmen vilket leder till ansamling av koppar i kroppen. Kopparn påverkar lever (akut/kronisk hepatit, fibros, cirros), hjärnan (neurologisk/psykiatrisk sjukdom), cornea (Kayser-Fleisher-ring), njurarna (ökad utsöndring av koppar i urinen)

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Asymtomatiskt i tidigt skede. Senare uppkommer neuropsykiatriska symtom (finmotorik/koordination, personlighetsförändringar [50 %])

Tecken

Allmänt: Splenomegali, hepatit, fulminant leversvikt, hemolytisk anemi (Coombs-negativ), portahypertension
Neurologiska/psykiatriska (35 %): Parkinsonslinknande tremor, rigiditet, svårigheter att gå, sluddrande tal, opassande eller okontrollerbara ansiktsgrimaser (risus sardonicus), salivering, dyskinesi, tremor, koordinationssvårigheter, talstörningar
Kayser-Fleischer-ring: Kopparavlagring i kanten av cornea i Descemet-membran. Mest uttalad i övre och nedre pol, träder fram uppifrån. Har en brun eller grågrön färg

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kriterier

Ökad kopparutsöndring i urinen (> 100 µg/24 h) och låg ceruloplasminnivå i serum (< 20 mg/dl) (g/l) ställer diagnosen

Blodprover

Minskad total s-koppar, förhöjt ALAT (vid akut/kronisk hepatit), låg s-ceruloplasminnivå (2/3)

Urinprover

Ökad kopparutsöndring (> 100 µg/24 h)

Spaltlampa

Kayser-Fleischer-ring ( + ceruloplasmin < 20 mg/dl = diagnostiskt)

Leverbiopsi

Förhöjt kopparvärde (> 250 µg/g torr levervikt). Kan påvisa steatos, akut/kronisk hepatit, fibros, cirros

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Behandlas av gastroenterolog. Remiss till specialist vid misstanke om tillståndet

Behandlingsöversikt

Livslång behandling med kopparkelator 

Egenbehandling

Avstå från kopparrik mat (e.g. skaldjur, lever, svamp, choklad, nötter)

Farmakologisk behandling

D-penicillamin (Metalcaptase): Kopparkelator som ökar kopparutsöndring i urinen. Vitamin B6 bör tillföras p.g.a. antimetaboliska egenskaper hos penicillamin. Kan även användas vid graviditet. Penicillamin är ett licensläkemedel 
Trientin (Syprine eller generika): Kopparkelator som används vid penicillaminintolerans eller som primärbehandling. Trientin är ett licensläkemedel 
Zink (Wilsin): Stör absorptionen av koppar. Kan i vissa fall användas som primär terapi men användas oftast för att bibehålla adekvata kopparnivåer efter att en normal kopparhomeostas uppnås med trientin eller penicillamin

Levertransplantation

Indicerat vid fulminant leversvikt. Under väntan på transplantation så kan plasmaferes, utbytestransfusioner, hemofiltration eller dialys behövas
Referenser
1. Roberts EA, Schilsky ML. Diagnosis and treatment of Wilson disease: an update. Hepatology 2008; 47: 2089. PubMed